|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Абонаментно обслужване на компютърни системи, телефонна централа и техническо оборудване за нуждите на район „Нови Искър” - СО”

Публичната покана
Документация

ХАРТА НА КЛИЕНТА