|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Актуализация на идеен проект ВиК мрежи на селата Чепинци, Негован и Световрачене и пречистване на отпадъчните води”

Решение

Обявление за обществена поръчка

Задание за проектиране

Документация за участие в процедурата

Съобщение за отваряне на ценови оферти по обществена поръчка с предмет: „Актуализация на идеен проект ВиК мрежи на селата Чепинци, Негован и Световрачене и пречистване на отпадъчните води

ХАРТА НА КЛИЕНТА