|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Финансов контрольор

Финансов контрольор на район „Нови Искър:

Длъжност:

Име и Фамилия

Тел. за контакт:

Финансов контрольор

Диян Асенов

02/991 73 36

 

Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с дейността на района, преди вземане на решение за поемане на задължение и/или извършване на разход съгласно ЗФУКПС.

 

Финансовият контрольор участва в разработване на проекти на политики, стратегии, нормативни документи, наредби, правила, инструкции, методики и указания свързани с прилагането на ЗФУКПС и реализиране на държавната политика в тази област.

 

Осъществява контрол и дава препоръки за подобряване на работата по прилагането на СФУК в районната администрация.

ХАРТА НА КЛИЕНТА