|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Финасново счетоводна едйност

Функции и дейности на отдел „Финансово-счетоводна дейност”

               

 1. Събиране на такси за всички видове услуги, извършвани от района.
 2. Събиране на наеми за  отдадени под наем общински помещения, терени, имущество и консумативи от наематели
 3. Приемане на гаранции и депозити за търгове
 4. Обработка на заявки за финансови средства и материали
 5. Изплащане на разходите по бюджета за издръжка на района и кметствата
 6. Счетоводна обработка на първичните документи по бюджетните приходи и  разходи.
 7. Обработка на пътни листа за отчитане на гориво служебни автомобили
 8. Обработка на авансови отчети за отчитане на получени служебни аванси
 9. Аналитично счетоводно отчитане на разходите по пълна бюджетна класификация
 10. Изготвяне на разплащателни ведомости за аванс и заплати на персонала
 11. Изплащане на трудовите възнаграждения /авансово и окончателно/
 12. Изготвяне на разплащателни документи за граждански договори и изплащане
 13. Издаване на служебни бележки за доходи от трудови и извънтрудови правоотношения за деклариране пред НАП  и за получаване на детски добавки от Социални грижи
 14. Издаване на документи за доходите на служители при кандидатстване за получаване на кредити от банки
 15. Изготвяне на удостоверения 1 и 2 при пенсиониране

16.Изготвяне на обобщени месечни и тримесечни отчети по бюджета, и  справки за Столична община и ръководството

17.Изготвяне ежегодно на проектобюджет и бюджет на районната администрация и обобщени с Образование

18.Изготвяне на  тримесечни и годишни оборотни ведомости на районната администрация и обобщени  с Образование

19.Справки за анализ на финансовото състояние на района

20.Отчет по труда за статистиката

21.Субсидиране на училища, детски градини и читалища (третостепенни разпоредители с бюджетни кредити)

22.Обработка на преписки по молби на граждани за опрощаване на задължения към държавата

23.Обработка на преписки по резолюции от ръководството

 

Функции и дейности на главен счетоводител

 

- Организира и ръководи работата на счетоводството и касата на района;

- Следи за правилното оформяне на първичните счетоводни документи;

- Подписва всички документи от финансов и имуществен характер, оборотни ведомости, счетоводни и др. отчети, справки и сведения,  от които произтичат счетоводни записвания;

- Следи за своевременното отразяване в счетоводството на всички стопански операции;

- Контролира законосъобразността на разходването на финансови средства от

бюджета на района  за:

-    заплати, социални и здравни осигуровки върху тях;

-    издръжка   дейностите  на района;

-   разходите за разширение, ремонт и поддържане на обектите-общинска собственост

- Определя реда на движение на счетоводните документи като контролира

правилното им съставяне и отразяване по счетоводните регистри и оборотни

ведомости;

- Осигурява икономичното изразходване на финансовите средства за осъществяване

на дейността  на Район „Нови Искър”;

- Отговаря за изготвяне на отчет по бюджета, справки към него и оборотна ведомост за

района;

- Изготвя ежемесечна справка за неразплатените задължения за района и декларация по ЗКПО;

- Организира съхраняването на счетоводните документи и предаването им по

установения ред в архива;

- Отговаря за осчетоводяване на равнение на балансовите и задбалансовите активи на

района;

 

 

- Контролира дейността на счетоводителя от дейност “ДДИ”,отговорен за

заприходяването и отписването на активите по изготвени и предадени от отдел

“ОИЖН” справки;

- Ръководи извършването на инвентаризацията и отразяването на резултатите от нея;

- Дава методически указания  за осчетоводяване на разходите;

 

Функции и дейности на длъжност „Главен счетоводител „Образование”

 

1. Обобщаване първоначалния  план на училищата и детските градини към район „Нови Искър”.

2. На основание заповеди на кмета на Столична община и кмета на Район „Нови Искър”, извършване на актуализация на плана на заведенията във функция „Образование”

3. Обобщаване на месечните  и тримесечни отчети по бюджета във функция „Образование”

4. Обобщаване на натуралните показатели на училищата и детските градини.

5. Обобщаване и отразяване в счетоводната програмата   компенсираните промени по плана на училищата и детските градини – на тримесечие.

6. Обобщаване тримесечните оборотни ведомости във функция „Образование”

7.Обобщаване справката за капиталовите разходи извършени и разплатени от банковите сметки на училищата и детските градини.

8. На основание заповеди на кмета на Столична община за актуализация на бюджета , изготвяне заповеди от кмета на район „Нови Искър” до училищата и детските градини.

9. Обобщаване месечните справки за просрочените задължения във функция „Образование”.

10. Обобщаване месечните справки за не събраните такси в детските градини.

11. Обобщаване на всички справки касаещи функция „Образование” .

12. Изготвяне на тримесечие справка за план – отчет – остатък по училища и детски градини.

13. Разпределяне полагащата се и получена субсидия м/у училищата и детските градини.

14. Изготвяне ежедневно на справка по училища и детски градини за план – получени субсидии и остатък за субсидиране.

  

 

 

 

 

 

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА