|

Столична Община Район "Нови Искър"

 

 
 
 
 
 

Градоустройство, архитектура и контрол по строителството

        

 

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ НА ЗВЕНО ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪГЛАСНО ЧЛ.5, АЛ.6 ОТ ЗУТ

 

 

 

Звеното се ръководи от главния архитект на района, който съгласно чл5, ал.3, от ЗУТ ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на съответната територия. Координира и контролира дейността на звената по ал.6, издава административни актове, съобразно пълномощията му по ЗУТ.

 

Звеното изпълнява следните функции:

1. Издаване на скици и визи и презаверки на скици.

2. Заверка на протокол обр.2 за откриване на строителна площадка.

3. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по ЗУТ.

4. Издаване на разрешение за строеж, 4, 5, 6 категория сгради.

5. Одобряване и съгласуване на проекти.

6. Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми и рекламни елементи.

7. Заверка на екзекутивни чертежи.

8. Допуска и приема изработване на ПУП и техните изменения.

9. Заверки на копия от проекти.

10. Издава становища и удостоверения по ЗУТ

11.Осъществява контрол по действия по ЗУТ.

 

 

 

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА