Добре дошли на сайта на район „Нови Искър”!

Тук ще откриете полезна и актуална информация за район „Нови Искър”. 

Кратко описание на длъжността:

Осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност по отношение управление на средствата по бюджета на район „Нови Искър“, като:

- Извършва предварителен контрол за законосъобразност на всички решения, действия, документи преди поемане/извършване на задължения/разходи;

- Проверява всички документи и приложенията към тях, свързани с предстоящото решение, с цел изразяване на мнение дали то съответства на всички изисквания на приложимото законодателство;

- Контролира наличието на изискуеми документи свързани с плащането; .... oще в статията

Столична община - район „Нови Искър“ обявява свободно работно място за длъжност „Главен експерт“ в отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“ ...

Столична община - район „Нови Искър“ обявява свободно работно място за длъжност „Главен специалист“ в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“.

Столична община - район „Нови Искър“ обявява свободно работно място за длъжност „Главен специалист“ в отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“

Столична община - район „Нови Искър“ обявява свободно работно място за длъжност „Главен експерт“ в отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“

Столична община - район „Нови Искър“ обявява свободно работно място за длъжност „Главен специалист“ в отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“

Публикувана на: 15/11/2022
Изпълнител на строежа: ДЗЗД „ИНТЕРНЕШЪНАЛ ГАЗ"
Засегнати землища: гр. Нови Искър, с. Мировяне, с. Доброславци и с. Житен
Документ за учреден сервитут: Протокол №3/02.03.2022г. и протокол №4/16.03.2022г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ
Разрешения за строеж на „Междусистемна газова връзка България - Сърбия на българска територия": РС-43 от 05.07.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство за разрешение за строеж на етап: „Линейна част", подетап 1: Линейна част от 0+000 до км 22+838,23; РС-42 от 05.07.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство за разрешение за строеж на етап „Линейна част", подетап 2: Линейна част от км 22+838,23 до ...
Публикувана на: 09/11/2022

Столична община - район „Нови Искър“ обявява свободно работно място за длъжност „Главен специалист“ в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“.

Публикувана на: 31/10/2022
Столична община - район „Нови Искър“ обявява свободно работно място за длъжност „Главен експерт“ в отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“
Публикувана на: 31/10/2022
Столична община - район „Нови Искър“ обявява свободно работно място за длъжност „Главен специалист“ в отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“

  Страница 1 от 416   

  Страница 1 от 43   

Публикувана на: 02/08/2012
Във връзка с изпълнение на Дейност 2. Обобщаване на резултатите от анкета, провеждане на информационна кампания „Градът в миниатюри”, изработване на миниатюри по проект  „Градът в миниатюри”, финансиран по програма Европа – 2012г. на Столична община, Район „Нови Искър” обявява...
Публикувана на: 16/07/2012
На 09 юли 2012 г. (понеделник) от 15.00 часав ритуалната зала на район „Нови Искър” на ул. „Искърско дефиле” № 123 ще се състои официалното представяне на проект „Градът в миниатюри”, който район „Нови Искър” реализира с финансовата подкрепа на Столична община - Програма Европа.

   Страница 2 от 2  

Последни фотоалбуми

Последни обявления

Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“


ХАРТА НА КЛИЕНТА