Проекти

Супервизия на наетия персонал за предоставяне на услугите по проект „Независим живот“

Публикувана на: 19/10/2016

 

В изпълнение на дейност 3 „Обучение, консултация и супервизия на персонала за предоставяне на услугите“ по проект „Подобряване на качеството на живот и достъп до услуги за социално включване в СО – район „Нови Искър“, договор № BG05M9OP001-2.002-0212-C001, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., на 21, 22 и 23 октомври 2016 г., в залата на районната администрация, ще се проведе супервизия на всички наети лични/социални асистенти и домашни помощници. Целта на обучението е повишаване уменията и капацитета на персонала за предоставянето на по-качествени интегрирани грижи и възможност за тяхното развитие чрез обмяна на опит.

Списък на наетия персонал за предоставяне на услугата „Домашен помощник“, които задължително трябва да присъстват може да видитетук

Списъци на наетия персонал за предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“, които задължително трябва да присъстват може да видите тук: „Личен асистент“„Социален асистент“

Списък на наетия персонал за предоставяне на услугата „Личен асистент“, които задължително трябва да присъстват може да видитетук

Фотоалбуми