гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле"

ОБЯВА КОНКУРС за назначаване на държавен служител на длъжност "Управление на общинската собственост и жилищен фонд, регистрация и контрол на търговската дейност"

Публикувана на: 25/10/2018

 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 123, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; 991-72-78; факс: 991 76 23 е-mail: info@novi-iskar.bg

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за назначаване на държавен служител при следните условия:

 

1. За длъжността – 1 щатна бройка юрисконсулт в отдел "Управление на общинската собственост и жилищен фонд, регистрация и контрол на търговската дейност" в  СО - Район “Нови Искър”

2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 - придобита образователна степен - магистър

 - област на висше образование – „Социални, стопански и правни науки“;

 -  професионално направление  – „Право“

 -  професионален опит – не се изисква,  V младши ранг.

З.Други специфични изисквания за заемане на длъжността

-  Познания в областта на местното самоуправление и местната администрация.

 - Да познава нормативната уредба, свързана с дейността на общинската и районна администрация.       -  Умения за работа с правно-информационните системи

-  Да притежава следните компетентности:Аналитична компетентност; Ориентация към резултати;

Работа в екип;Комуникативна компетентност; Фокус към клиента; Професионална компетентност.

3. Начин за провеждане на конкурса:

Решаване на тест;

Интервю с кандидатите

4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

- заявление за участие в конкурс (Приложение 2 към чл.17, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДСл/);

- декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл;

- копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за    длъжността, допълнителни квалификации;

- копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

- копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или ранг.

- автобиография.

5.Кратко описание на длъжността: Осигурява текущи правни консултации по въпроси от дейността на отдел „УОСЖФ и РКТД“. Участва в изработването и/или съгласуването на актовете, издадени от кмета на СО-Район „Нови Искър“ или упълномощени от него лица.  Изготвя правни становища и осигурява юридически консултации по проблеми, касаещи законосъобразното функциониране на отдел „УОСЖФ и РКТД“. Процесуално представителство.

6. Минималният размер на основната  заплата за длъжността е 510 лв.

7. Документите следва да бъдат представени във „Фронт-офис“ на СО- Район „Нови Искър”, ул. „Искърско дефиле” №123, гр.Нови Искър в 10 /десет дневен/ срок, считано от датата на  публикуването на обявлението.

8.Списъците или други съобщения във връзка с конкурса се обявяват  на информационното табло на партерния етаж  в сградата на СО- район „Нови Искър“ и на сайта на район „Нови Искър“ http://www.novi-iskar.bg/

 

                                                                      КМЕТ НА СО-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“

                                                                                                                 ДАНИЕЛА  РАЙЧЕВА

Фотоалбуми