гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле"

Заповед № РНИ18-РД09-379/13.12.2018 г. на кмета на район "Нови Искър" за предоставяне на имотите - полски пътища и канали в землището на с. Доброславци

Публикувана на: 19/12/2018

 

 

З А П О В Е Д  

 

№ РНИ18-РД09-379/13.12.2018 г.

 

Като взех предвид Решение № 810 от 22.11.2018 г., по Протокол № 65, т. 31  на Столичния общински съвет за даване на съгласие за предоставяне на имоти - полски пътища и канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата на Столична община за стопанската 2018/2019 г., на основание разпоредбите на чл. 37в, ал. 16, изречение трето от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и във връзка със заповед № СОА18-РД09-1286/09.11.2018 г. на кмета на Столична община и писма от Столична община вх. №№ РНИ18-ВК08-1838/30.11.2018 г. и РНИ18-ВК08-1858/05.12.2018 г. – и двете, по описа на район „Нови Искър“,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Да се предоставят за ползване за една стопанска година (2018/2019), имотите - полски пътища и канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване, включени в заповедите на директора на ОД „Земеделие“ – София град, издадени по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Доброславци, ЕКАТТЕ 21662, район „Нови Искър“, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището за стопанската 2018/2019 г., която съгласно доклад на Областна дирекция „Земеделие“ – София град от 09.08.2018 г. е в размер на 30 лв./дка, както следва:

 

1. На "Сортови семена и растителна защита“ ЕООД със заявление вх. № АР-08-8281/11.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

БЗЗ

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

4770.13

0.712

0.644

Полски път

30

19,32

2

4789.28

0.996

0.289

Полски път

28

8,67

3

4789.29

3.040

3.031

Полски път

31

90,93

4

4791.28

1.708

0.218

Полски път

80

6,54

5

4803.50

3.272

1.964

Полски път

28

58,92

6

4803.51

7.323

2.178

Полски път

28

65,34

7

4837.22

4.417

1.329

Полски път

16

39,87

8

4846.29

2.842

0.735

Полски път

139

22,05

9

4847.22

1.446

0.198

Полски път

139

5,94

10

4850.46

2.064

2.064

Полски път

139

61,92

11

4853.46

1.496

0.844

Полски път

2

25,32

12

4854.43

2.097

2.091

Полски път

139

62,73

13

4854.45

0.543

0.543

Полски път

139

16,29

14

4854.55

3.688

1.325

Полски път

139

39,75

 

 

Общо:

17.453

Общо за ползвателя:

 

523,59

 

2. На Вуче Василев Петков със заявление вх. № АР-08-8659/17.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

БЗЗ

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

4810.18

1.949

0.563

Полски път

84

16,89

2

4816.24

2.933

1.220

Полски път

84

36,60

3

4830.63

0.899

0.791

Полски път

70

23,73

 

 

Общо:

2.574

Общо за ползвателя:

 

77,22

 

3. На Петрана Тодорова Янкова със заявление вх. № АР-08-8526/15.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

БЗЗ

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

4773.47

0.568

0.290

Полски път

44

8,70

2

4774.11

2.979

0.952

Полски път

41

28,56

3

4785.16

4.029

0.259

Полски път

41

7,77

4

4813.49

1.148

0.417

Полски път

127

12,51

5

4813.52

2.723

0.961

Полски път

127

28,83

6

4814.56

0.320

0.320

Полски път

18

9,60

 

 

Общо полски пътища:

3.199

Общо за ползвателя:

 

95,97

 

Напоителни канали, които не функционират:            

 

№ по ред

Имот № КВС/КК

Площ на имота по КВС/КК

Площ на имота в масив за ползване

НТП

БЗЗ

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

4829.44

1.584

0.298

Отводнит. канал

124

8,94

 

 

Общо

напоителни канали:

0.298

Общо за ползвателя:

 

8,94

 

 

Общо полски пътища и напоителни канали:

3.497

Общо за ползвателя:

 

104,91

 

4. На Кирил Василев Кирилов със заявление вх. № АР-08-7748/01.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

БЗЗ

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

4814.55

0.166

0.166

Полски път

19

4,98

 

 

Общо:

0.166

Общо за ползвателя:

 

4,98

 

5. На Николай Велинов Стоянов със заявление вх. № АР-08-7747/01.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

БЗЗ

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

4756.35

0.296

0.128

Полски път

94

3,84

2

4803.50

3.272

1.308

Полски път

32

39,24

 

 

Общо полски пътища:

1.436

Общо за ползвателя:

 

43,08

 

Напоителни канали, които не функционират:            

 

№ по ред

Имот № КВС/КК

Площ на имота по КВС/КК

Площ на имота в масив за ползване

НТП

БЗЗ

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

4825.66

0.529

0.252

Отводнит. канал

65

7,56

 

 

Общо напоителни канали:

0.252

Общо за ползвателя:

 

7,56

 

 

Общо полски пътища и напоителни канали:

1.688

Общо за ползвателя:

 

50,64

 

6. На Тихомир Вучев Петков със заявление вх. № АР-08-8660/17.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

БЗЗ

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

4772.26

4.107

3.284

Полски път

43

98,52

2

4802.40

7.482

0.117

Полски път

33

3,51

3

4822.43

1.319

1.246

Полски път

17

37,38

4

4823.41

0.297

0.297

Полски път

17

8,91

5

4827.42

1.627

1.620

Полски път

66

48,60

6

4828.31

1.048

0.149

Полски път

66

4,47

7

4837.22

4.417

1.439

Полски път

66

43,17

8

4840.28

0.793

0.784

Полски път

104

23,52

9

4840.30

1.728

1.602

Полски път

104

48,06

10

4849.41

1.187

0.517

Полски път

10

15,51

11

4849.41

1.187

0.669

Полски път

9

20,07

12

4852.34

2.349

0.633

Полски път

7

18,99

13

4855.35

0.162

0.162

Полски път

81

4,86

14

4856.24

0.254

0.254

Полски път

81

7,62

15

4856.25

1.595

0.798

Полски път

81

23,94

16

4859.17

1.528

1.245

Полски път

1

37,35

 

 

Общо полски пътища:

14.816

Общо за ползвателя:

 

444,48

 

Напоителни канали, които не функционират:            

 

№ по ред

Имот № КВС/КК

Площ на имота по КВС/КК

Площ на имота в масив за ползване

НТП

БЗЗ

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

4824.60

1.153

0.361

Отводнит. канал

69

10,83

2

4825.66

0.529

0.135

Отводнит. канал

60

4,05

3

4830.68

0.128

0.127

Отводнит. канал

103

3,81

 

 

Общо напоителни канали:

0.623

Общо за ползвателя:

 

18.69

 

 

Общо полски пътища и напоителни канали:

15.439

Общо за ползвателя:

 

463,17

 

7. На Николай Вучев Петков със заявление вх. № АР-08-8661/17.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

БЗЗ

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

4782.20

3.411

0.125

Полски път

49

3,75

2

4810.18

1.949

0.875

Полски път

59

26,25

3

4854.58

0.256

0.253

Полски път

3

7,59

4

4854.59

0.192

0.191

Полски път

3

5,73

5

4856.25

1.595

0.797

Полски път

150

23,91

6

4857.18

0.644

0.353

Полски път

3

10,59

 

 

Общо полски пътища:

2.594

Общо за ползвателя:

 

77,82

 

Напоителни канали, които не функционират:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

БЗЗ

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

4824.60

1.153

0.415

Отводнит. канал

64

12,45

 

 

 Общо напоителни канали:

0.415

 

 

12,45

 

 

Общо полски пътища и напоителни канали:

3.009

Общо за ползвателя:

 

90,27

 

 

8. На Владимир Венчев Николов със заявление вх. № АР-08-7842/02.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

БЗЗ

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

4774.11

2.979

0.426

Полски път

88

12,78

 

 

Общо:

0.426

Общо за ползвателя:

 

12,78

 

Ползвателите, на които се предоставят полските пътища, са длъжни да осигуряват достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2018/2019 г.

В едномесечен срок от издаване на заповедта, ползвателите да внесат дължимите суми за определените за ползване полски пътища и канали по следната банкова сметка на район „Нови Искър“:

 

IBAN: BG72 SOMB 9130 3124 9045 01

BIC: SOMBBGSF

„Общинска банка” АД, гр. София

клон „Денкоглу“.

 

В същия срок, след заплащане на дължимата сума, се сключва договор с кмета на район „Нови Искър“.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на район „Нови Искър“.

Със същата да се запознаят заинтересованите лица, а на длъжностните лица да се връчи за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението й ще осъществявам лично.

 

 

                                              КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“:    (п)

                                                                                                                ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА

 

 

Заповедта се издава в 9 (девет) екземпляра – 1 бр. за подателя и 8  бр. за адресатите  – на хартиен носител.

Фотоалбуми