гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле"

Заповед № РНИ18-РД09-390/13.12.2018 г. на кмета на район "Нови Искър" за предоставяне на имотите - полски пътища и канали в землището на с. Подгумер

Публикувана на: 19/12/2018

 

 

З А П О В Е Д  

 

№ РНИ18-РД09-390/13.12.2018 г.

 

Като взех предвид Решение № 810 от 22.11.2018 г., по Протокол № 65, т. 31  на Столичния общински съвет за даване на съгласие за предоставяне на имоти - полски пътища и канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата на Столична община за стопанската 2018/2019 г., на основание разпоредбите на чл. 37в, ал. 16, изречение трето от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и във връзка със заповед № СОА18-РД09-1286/09.11.2018 г. на кмета на Столична община и писма от Столична община вх. №№ РНИ18-ВК08-1838/30.11.2018 г. и РНИ18-ВК08-1858/05.12.2018 г. – и двете, по описа на район „Нови Искър“,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Да се предоставят за ползване за една стопанска година (2018/2019), имотите - полски пътища и канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване, включени в заповедите на директора на ОД „Земеделие“ – София град, издадени по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Подгумер, ЕКАТТЕ 57011, район „Нови Искър“, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището за стопанската 2018/2019 г., която съгласно доклад на Областна дирекция „Земеделие“ – София град от 09.08.2018 г. е в размер на 40 лв./дка, както следва:

 

1. На „Ради - Дончо Дончев 2011" ЕООД със заявление вх. № АР-08-7932/04.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

5524.22

0.756

0.729

Полски път

7

29,16

2

5526.97

4.718

0.215

Полски път

7

8,60

3

5526.100

0.240

0.186

Полски път

8

7,44

4

5532.98

2.733

0.410

Полски път

3

16,40

5

5541.18

2.856

2.272

Полски път

4

90,88

6

5541.60

0.769

0.752

Полски път

4

30,08

 

 

Общо:

4.564

Общо за ползвателя:

 

182,56

 

 

 

 

 

 

2. На Костадинка Владимирова Дончева със заявление вх. № АР-08-7937/04.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

5535.67

0.815

0.500

Полски път

1

20,00

2

5536.97

3.261

0.432

Полски път

9

17,28

3

5537.119

5.304

0.838

Полски път

1

33,52

4

5538.99

0.980

0.974

Полски път

16

38,96

5

5540.19

1.058

0.287

Полски път

17

11,48

6

5540.35

1.779

1.710

Полски път

6

68,40

7

5540.62

1.969

0.831

Полски път

6

33,24

8

5540.62

1.969

1.137

Полски път

23

45,48

9

5540.98

2.576

0.244

Полски път

16

9,76

 

 

Общо:

6.953

Общо за ползвателя:

 

278,12

 

Ползвателите, на които се предоставят полските пътища, са длъжни да осигуряват достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2018/2019 г.

В едномесечен срок от издаване на заповедта, ползвателите да внесат дължимите суми за определените за ползване полски пътища и канали по следната банкова сметка на район „Нови Искър“:

IBAN: BG72 SOMB 9130 3124 9045 01

BIC: SOMBBGSF

„Общинска банка” АД, гр. София

клон „Денкоглу“.

В същия срок, след заплащане на дължимата сума, се сключва договор с кмета на район „Нови Искър“.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на район „Нови Искър“.

Със същата да се запознаят заинтересованите лица, а на длъжностните лица да се връчи за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението й ще осъществявам лично.

 

 

                                              КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“:       (п)   

                                                                                                    ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА

 

 

Заповедта се издава в 3 (три) екземпляра – 1 бр. за подателя и 2 бр. за адресатите  – на хартиен носител.

Фотоалбуми