гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле"

Заповед № РНИ18-РД09-391/13.12.2018 г. на кмета на район "Нови Искър" за предоставяне на имотите - полски пътища и канали в землището на с. Световрачене

Публикувана на: 19/12/2018

 

 

З А П О В Е Д  

 

№ РНИ18-РД09-391/13.12.2018 г.

 

Като взех предвид Решение № 810 от 22.11.2018 г., по Протокол № 65, т. 31  на Столичния общински съвет за даване на съгласие за предоставяне на имоти - полски пътища и канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата на Столична община за стопанската 2018/2019 г., на основание разпоредбите на чл. 37в, ал. 16, изречение трето от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и във връзка със заповед № СОА18-РД09-1286/09.11.2018 г. на кмета на Столична община и писма от Столична община вх. №№ РНИ18-ВК08-1838/30.11.2018 г. и РНИ18-ВК08-1858/05.12.2018 г. – и двете, по описа на район „Нови Искър“,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Да се предоставят за ползване за една стопанска година (2018/2019), имотите - полски пътища и канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване, включени в заповедите на директора на ОД „Земеделие“ – София град, издадени по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Световрачене, ЕКАТТЕ 65601, район „Нови Искър“, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището за стопанската 2018/2019 г., която съгласно доклад на Областна дирекция „Земеделие“ – София град от 09.08.2018 г. е в размер на 40 лв./дка, както следва:

 

1. На „Витоша 92“ ЕООД със заявление вх. № АР-08-7888/03.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № КВС/КК

Площ на имота по КВС/КК

Площ на имота в масив за ползване

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

5459.1

3.071

1.172

Полски път

9

46,88

2

5460.1

2.337

0.846

Полски път

9

33,84

3

5473.32

2.723

1.189

Полски път

4

47,56

 

 

Общо:

3.207

Общо за ползвателя:

 

128,28

 

2. На "Ради - Дончо Дончев 2011" ЕООД със заявление вх. № АР-08-7935/04.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

5433.1

0.649

0.609

Полски път

7

24,36

2

5433.10

1.496

0.413

Полски път

7

16,52

3

5442.6

0.250

0.250

Полски път

2

10,00

4

5445.1

3.462

1.993

Полски път

1

79,72

5

5447.8

0.628

0.628

Полски път

1

25,12

6

5448.1

0.821

0.821

Полски път

1

32,84

 

 

Общо:

4.714

Общо за ползвателя:

 

188,56

 

3. На „Флора ДВ“ ЕООД със заявление вх. № АР-08-8458/12.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

5445.1

3.462

1.109

Полски път

16

44,36

2

5449.1

2.165

0.296

Полски път

16

11,84

 

 

Общо:

1.405

Общо за ползвателя:

 

56,20

 

4. На Костадинка Владимирова Дончева със заявление вх. № АР-08-7938/04.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

5462.1

2.158

2.080

Полски път

8

83,20

2

5462.28

2.178

0.454

Полски път

8

18,16

3

5466.1

2.967

1.478

Полски път

13

59,12

 

 

Общо:

4.012

Общо за ползвателя:

 

160,48

 

5. На Нели Христова Ангелова със заявление вх. № АР-08-8191/10.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № КВС/КК

Площ на имота по КВС/КК

Площ на имота в масив за ползване

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

5438.1

3.185

1.863

Полски път

3

74,52

2

5438.1

3.185

0.169

Полски път

26

6,76

3

5439.33

2.382

0.313

Полски път

3

12,52

 

 

Общо:

2.345

Общо за ползвателя:

 

93,80

 

6. На Светозар Павликов Иванов със заявление вх. № АР-08-8970/24.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № КВС/КК

Площ на имота по КВС/КК

Площ на имота в масив за ползване

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

5469.17

0.977

0.943

Полски път

21

37,72

 

 

Общо:

0.943

Общо за ползвателя:

 

37,72

 

Ползвателите, на които се предоставят полските пътища, са длъжни да осигуряват достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2018/2019 г.

В едномесечен срок от издаване на заповедта, ползвателите да внесат дължимите суми за определените за ползване полски пътища и канали по следната банкова сметка на район „Нови Искър“:

 

IBAN: BG72 SOMB 9130 3124 9045 01

BIC: SOMBBGSF

„Общинска банка” АД, гр. София

клон „Денкоглу“.

 

В същия срок, след заплащане на дължимата сума, се сключва договор с кмета на район „Нови Искър“.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на район „Нови Искър“.

Със същата да се запознаят заинтересованите лица, а на длъжностните лица да се връчи за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението й ще осъществявам лично.

 

 

                                              КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“:     (п)

                                                                                                                ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА

 

 

Заповедта се издава в 7 (седем) екземпляра – 1 бр. за подателя и 6 бр. за адресатите  – на хартиен носител.

Фотоалбуми