гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле"

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

Публикувана на: 22/10/2018

 

Столична община - район „Нови Искър” в изпълнение на Заповед № СОА18-РД-09-1096/11.10.2018 г. на Кмета на Столична община, на основание чл.46, ал.1, т.1, т.3 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.30, ал.1, чл.31 и чл.34, ал.1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.13 от Наредбата за общинската собственост, обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 / пет/ години на следния имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Нови Искър”, представляващ лекарски кабинет с манипулационна с площ от 32.10 кв.м. и 6.20 кв.м. прилежащи идеални части, находящи се на първия етаж в сграда – публична общинска собственост с идентификатор 48393.4988.921.1, построена върху поземлен имот с идентификатор 48393.4988.921 по КККР на с. Мировяне“

Начална конкурсна цена, определена от лицензиран оценител е 79,40 лв. месечно /без ДДС/.

Предмет на дейност: лекарски кабинет и манипулационна

- Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от фронт – офиса на Столична община-район „Нови Искър”, намиращ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, цена: 60,00 лв. с включен ДДС.

- Срок за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти – всеки работен ден от 22.10.2018 г. до 22.11.2018 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч. включително.

- Депозит за участие в конкурса в размер на 100,00 лв. с вкл. ДДС се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър”, IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, гр.София, клон „Денкоглу”, № 28 или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 23.11.2018 г. от 10:30 часа в Ритуалната зала на Столична община - район „Нови Искър”, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123.

При подадена една оферта или при неподаване на оферта, конкурсът ще бъде продължен с 15 (петнадесет) календарни дни.

Обявата е публикувана на сайта на СО: www.sofia.bg, на сайта на Столична община – район „Нови Искър”: www.novi-iskar.bg, в един национален ежедневник - в. „24 часа”, на таблото за съобщения в административната сграда на Столична община - район „Нови Искър” и кметство Мировяне.

 

За информация: СО - район „Нови Искър”, отдел „УОСЖФРКТД” - тел: 029917333. Лице за контакт: Юлия Геошева, ст. юрисконсулт.

Фотоалбуми