гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле"

Изграждане на линия за рециклиране на пластмаси с капацитет 54t/24h или 15 000t /y; разширяване на инсталацията-Шредер за ИУМПС, ИУЕЕО и ОЧЦМ-с линия за рециклиране на неопасни НУБА с капацитет 9,6t/24h или 3 000t /y; изграждане на линия за рециклиране ..

Публикувана на: 31/01/2020

 

 

 

 

 

 

 

 


ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

съгласно Приложение № 2 от

Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

за Инвестиционно предложение:

 

 • Изграждане на линия за рециклиране на пластмаси с капацитет 54 t/24h или 15 000 t/y;
 • „Разширяване на Инсталацията – Шредер за ИУМПС, ИУЕЕО и ОЧЦМ – с  линия за шредиране на неопасни НУБА с капацитет 9.6 t/24h или 3 000 t/y“;
 • „Изграждане на линия за рециклиране на Излезли от употреба гуми с капацитет 48 t/24h или 15 000 t/y“;
 • „Изграждане на пункт за третиране на текстилни отпадъци с капацитет 40 t/24h или 10 000 t/y“;
 • „Изграждане на Линия за сортиране и сепариране на неопасни отпадъци“;
 • „Промени във вида, количествата и дейностите с отпадъците разрешени в КР № 498-Н0/2014“.

 

 

 

Инвеститор: „РЕСТИЙЛ” ЕООД

   

 

 

 

 

 

Октомври, 2019 г.


 

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

І. Информация за контакт с възложителя. 1

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище. 1

2. Пълен пощенски адрес. 1

3. Телефон, факс и е-mail 1

4. Лице за контакти. 1

ІІ. Резюме на инвестиционното предложението. 2

1. Характеристики на инвестиционното предложение. 2

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост. 2

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения..........................................................................................................................4

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие...................................5

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води........................................................................................................................................6

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда.........................10

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение........................................................................................................................15

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето..........................................................................................................25

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството...............................................................................41

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС   42

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура......................47

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване. 47

6. Предлагани методи за строителство. 48

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 48

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях. 48

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение. 49

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа. 50

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство) 50

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда. 51

ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: 54

1. съществуващо и одобрено земеползване. 54

2. мочурища, крайречни области, речни устия. 54

3. крайбрежни зони и морска околна среда. 55

4. планински и горски райони. 55

5. защитени със закон територии. 55

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа. 55

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност............55

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита................................................................................................................... 55

ІV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение: 56

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии. 56

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение........................................69

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия. 70

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно). 72

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.) 73

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието. 75

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието  75

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения. 75

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията ......................................75

10. Трансграничен характер на въздействието ...............................................................75

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве ...............................................................................................................75

 

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение .............................................78

 

 


 

І. Информация за контакт с възложителя

 

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище

 

Име: ”РЕСТИЙЛ ЕООД

Постоянен адрес: гр. София, район „Слатина“, бул. „Шипченски проход“ № 65, ет. 3

Търговско наименование: ”РЕСТИЙЛ ЕООД

Седалище: гр. София, район „Слатина“, бул. „Шипченски проход“ № 65, ет. 3

 

2. Пълен пощенски адрес

 

”РЕСТИЙЛ ЕООД

гр. София, район „Слатина“, бул. „Шипченски проход“ № 65, ет. 3

 

3. Телефон, факс и е-mail

 

Фирма:

“РЕСТИЙЛ”  ЕООД

Адрес:

бул. „Шипченски проход“ № 65, ет. 3

Град:

София

Пощенски код:

1574

Община:

община Столична, район Слатина

Управител:

Петко Стефанов

Телефон:

087 798 8506

Факс:

02/973 32 34

E-mail:

m.tsvetkova@elera.bg

 

4. Лице за контакти

 

Фирма:

“РЕСТИЙЛ”  ЕООД

Адрес:

бул. „Шипченски проход“ № 65, ет. 3

Град:

София

Пощенски код:

1574

Община:

община Столична, район Слатина

Лице за контакти:

Малинка Цветкова

Мобилен телефон:

087 798 8506

Факс:

02/973 32 34

Е-mail:

m.tsvetkova@elera.bg

 


 

 

 

ІІ. Резюме на инвестиционното предложение

 

 

Новите инсталации и съоръжения ще бъдат разположени на съществуващата площадка в кв.Курило. Няма промяна на границите на площадката по КР. Районна ситуация е представена в Приложение №1.

Новите съоръжения към разширението на Шредер за ИУМПС, ИУЕЕО, ОЧЦМ и НУБА ще са разположени в непосредствена близост до сегашния шредер.

Новите съоръжения към линията за рециклиране на пластмаси ще са разположени в свободни халета на площадката.

Новите съоръжения към линията за рециклиране на Излезли от употреба гуми ще са разположени на покрита площадка в югозападния край на площадката.

Новият пункт за третиране на текстилни отпадъци ще е разположен в свободно хале на площадката.

Новите съоръжения към линията за Линия за сортиране и сепариране на неопасни отпадъци ще са разположени на покрита площадка в южния край на площадката.

 

 

1. Характеристики на инвестиционното предложение

 

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост

 

Инвестиционните предложения имат за цел Дружество „Рестийл“ ЕООД да разшири обхвана на своята основна дейност : „Третиране на отпадъци с цел тяхното последващо оползотворяване“.

За своята досегашна дейност площадката в кв.Курило Дружеството има издадено Комплексно Разрешение КР №498-Н0/2014 год. На посочената площадка дружеството извършва дейности по съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, отпадъци от опаковки, излезли от употреба МПС, излязло от употреба ЕЕО, НУБА и др., включително на излезли от употреба гуми.

 

Разрешените дейности и инсталации към момента са:

Инсталация, която попада в обхвата на т. 5.3.2, буква „г“ - Инсталации за оползотворяване или комбинация от оползотворяване и обезвреждане на неопасни отпадъци с капацитет над 75 т за денонощие - третиране в инсталации за раздробяване (шредиране) на отпадъци от метал, включително отпадъци от електрическо и електронно оборудване и излезли от употреба превозни средства и техните компоненти:

 1. Инсталация за третиране на неопасни отпадъци в инсталация за раздробяване (шредиране), включваща два броя шредери:

•          Шредер за ИУМПС, ИУЕЕО и ОЧЦМ;

•          Шредер за кабели.

Инсталация, която попада в обхвата на т. 5.5 – „Временно съхраняване на опасни отпадъци, които не попадат в приложното поле на т. 5.4, до извършване на някоя от дейностите, изброени в т. 5.1, 5.2, 5.4 и 5.6, с общ капацитет над 50 т, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им:

 1. Инсталация за временно съхраняване на опасни отпадъци

 

Инсталации и дейности, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

 1. Котелна инсталация с номинална мощност 60 kW, включваща:
 1. Инсталация за третиране на отпадъци, включваща следните дейности:
 1. Инсталация за разкомплектоване, включваща следните дейности:
 1. Дейност по временно съхраняване на неопасни отпадъци.

 

 

Инвестиционното предложение: „Изграждане на линия за рециклиране на пластмаси с капацитет 54 t/24h или 15 000 t/y“ - е предвидено да се изгради с цел увеличаване на продуктовия асортимент от дейности с отпадъци. Това е дейност която попада в обхвата на Приложение 2 от ЗООС, т.11 „б“ - б) Инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение № 1). Тази инсталация е извън обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

 

Инвестиционното предложение: „Разширяване на Инсталацията – Шредер за ИУМПС, ИУЕЕО и ОЧЦМ – с  линия за шредиране на неопасни НУБА с капацитет 9.6 t/24h или 3 000 t/y“ е предвидено да се изгради с цел увеличаване на продуктовия асортимент от дейности с отпадъци. Разширението представлява допълнение към досега съществуващата шредерна и сортировъчна линия. Сортировъчната част на линията, която се явява обща за линията за шредиране на ИУМПС и новата линия за шредиране на неопасни НУБА включва пречиствателни съоръжения към аспирационните системи.

Това е дейност която попада в обхвата на Приложение 2 от ЗООС, т.11 „б“ - б) Инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение № 1). Тази Инсталация попада в т.5.3.2.“г“ на Приложение 4 на ЗООС, като капацитетът на инсталацията ще нарасне от 770 на 779,6 т/денонощие.

 

С цел разширяване обхвата на извършваните дейности с отпадъци, „Рестийл“ ЕООД има намерение да изгради: „Линия за рециклиране на Излезли от употреба гуми с капацитет 48 t/24h или 15 000 t/y“. Приетите или образувани на площадката отпадъци с код 16 01 03 – Излезли от употреба гуми, могат да се подлагат на раздробяване и отделяне на нежеланите примеси и метали. Целевият продукт представлява каучукови гранули с големина 1-5 мм. Това е дейност която попада в обхвата на Приложение 2 от ЗООС, т.11 „б“ - б) Инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение № 1). Това е Инсталация, която не попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

                                                                 

С цел разширяване обхвата на извършваните дейности с отпадъци, „Рестийл“ ЕООД има намерение да извършва третиране на текстилни отпадъци с цел оползотворяване на част от тях. Това ще се извършва ръчно на обособен пункт с капацитет 40 t/24h или 10 000 t/y. Това е дейност която попада в обхвата на Приложение 2 от ЗООС, т.11 „б“ - б) Инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение № 1). Това е дейност към непопадащата в обхвата на Приложение 4 на ЗООС Инсталация за третиране на отпадъци, включваща следните дейности:

 

С цел разширяване обхвата на извършваните дейности с отпадъци, „Рестийл“ ЕООД има намерение да изгради Линия за сортиране и сепариране на неопасни отпадъци с цел оползотворяване на част от тях. Това ще се извършва ръчно на автоматизирани транспортни линии на обоособен пункт. Това е дейност която попада в обхвата на Приложение 2 от ЗООС, т.11 „б“ - б) Инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение № 1). Това е дейност към непопадащата в обхвата на Приложение 4 на ЗООС Инсталация за третиране на отпадъци, включваща следните дейности:

 

„Промени във вида, количествата и дейностите с отпадъците разрешени в КР № 498-Н0/2014“. Промени ще има във:

Съхранението на неопасни отпадъци е дейност непопадащата в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

Съхранението на опасни отпадъци е дейност попадащата в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, т. 5.5 – „Временно съхраняване на опасни отпадъци, които не попадат в приложното поле на т. 5.4, до извършване на някоя от дейностите, изброени в т. 5.1, 5.2, 5.4 и 5.6, с общ капацитет над 50 т, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.

 

Новите съоръжения към разширението на Шредер за ИУМПС, ИУЕЕО, ОЧЦМ и НУБА ще са разположени в непосредствена близост до сегашния шредер.

Новите съоръжения към линията за рециклиране на пластмаси ще са разположени в свободни халета на площадката.

Новите съоръжения към линията за рециклиране на Излезли от употреба гуми ще са разположени на покрита площадка в югозападния край на площадката.

Новият пункт за третиране на текстилни отпадъци ще е разположен в свободно хале на площадката.

Новите съоръжения към линията за сортиране и сепариране на неопасни отпадъци ще са разположени в свободни халета на площадката. Линията ще бъде изградена на модулен принцип.

 

Новите инсталации и съоръжения ще бъдат разположени на съществуващата площадка в кв.Курило. Няма промяна на границите на площадката по КР.

 

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

 

„Рестийл“ ЕООД разполага Комплексно Разрешение КР №498-Н0/2014 год. за експлоатация на площадката в кв.Курило. На тази площадка дружеството извършва дейности по съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, отпадъци от опаковки, излезли от употреба МПС, излязло от употреба ЕЕО, НУБА и др., включително на излезли от употреба гуми. Към настоящият момент Дружеството е подало до Директора на РИОСВ-София Уведомление за инвестиционно предложение по реда на чл.95, ал.1 от ЗООС и чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на Оценка за въздействието вържу околната среда за:

 

 

С писмо вх.№ 6903-12105/08.10.2019 г. Дружеството е подало писмо за промяна в някой от показателите на Уведомлението за инвестиционно намерение, а именно:

 

С писма изх.№6903-4476/05.08.2019 РИОСВ-София определя приложимата процедура – Преценка на необходимостта от ОВОС. Настоящата информация е в изпълнение на чл.6, ал.1 от Наредбата за ОВОС във формата и съдържанието на Приложение №2 от Наредбата.

 

 

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

 

За доливане на Съоръжението за охлаждане в Линията за рециклиране на Излезли от употреба гуми ще се черпи вода от водопроводната мрежа ~ 5 м3/год.

 

За доливане на измивната вана към Линията за рециклиране на пластмаси ще се черпи свежа вода от водопроводната мрежа общо ~ 1800 м3/год. За нейното използване „Рестийл“ ЕООД се базира на общите условия за присъединяване към водопроводната мрежа на гр.София и притежава клиентски номер в „Софийска вода“ АД №1005351730.

 

 

 

 

 

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

 

Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

 

В линията за рециклиране на пластмаси ще се извършва дейности със следните отпадъци:

 

Код

Наименование

Дейност

Количество,

 тон/год.

1

07 02 13

Отпадъци от пластмаси

R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (сортиране, сепариране, балиране, рязане)

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

R3 – Рециклиране/ възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация

5 000

2

12 01 05

Стърготини, стружки и изрезки от пластмаса

10 000

3

15 01 02

пластмасови опаковки

15 000

4

16 01 19

Пластмаси

15 000

5

17 02 03

Пластмаса

10 000

6

19 12 04

пластмаса и каучук

15 000

7

20 01 39

Пластмаси

10 000

 

В резултат на дейността по рециклиране на пластмаси ще се образуват следните нови отпадъци:

 

 

Код

Наименование

Количество, тон/год.

1

19 12 12

Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (след третиране на PP и PE)

1 000

2

19 12 02

Черни метали (метални отпадъци, попаднали в пластмасовите опаковки)

1 000

3

19 12 04

Пластмаса и каучук (механично отделени отпадъци от пластмаса, негодни за рециклиране)

1 000

 

На пункта за третиране на текстилни отпадъци ще се третират следните отпадъци:

 

 

Код

Наименование

Дейност

Количество, тон/год.

1

04 02 22

Отпадъци от обработени текстилни влакна

R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (сортиране, рязане,уплътняване)

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

3 000

2

15 01 09

Текстилни опаковки

3 000

3

19 12 08

Текстилни материали

3 000

4

20 01 10

Облекла         

10 000

5

20 01 11

Текстилни материали

10 000

 

 

В резултат на дейността по оползотворяване на текстилни отпадъци ще се образуват следните нови отпадъци:

 

 

Код

Наименование

Количество, тон/год.

1

19 12 02

Черни метали

(сепарирани след третиране  на текстилни отпадъци)

2 000

2

19 12 04

Пластмаса и каучук

(сепарирани след третиране  на текстилни отпадъци)

2 000

3

19 12 08

Текстилни материали

5 000

4

19 12 10

Запалими отпадъци (RDF-модифицирани горива, получени от отпадъци)

10 000

 

 

В линията за сортиране и сепариране на неопасни отпадъци ще се извършват дейности със следните отпадъци:

 

 

Код

Наименование

 

Дейност

1

19 12 12

Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11

R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (сортиране, рязане, сепариране)

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

2

19 12 10

запалими отпадъци (RDF - модифицирани горива, получени от отпадъци)

3

16 01 99

Отпадъци неупоменати другаде

 

 

В резултат на дейността по сортиране и сепариране на неопасни отпадъци ще се образуват нови по вид и количество отпадъци:

 

 

      Код

Наименование

 
 

1

19 12 01

Хартия и пластмаса

 

2

19 12 02

Черни метали

 

3

19 12 03

Цветни метали

 

4

19 12 04

Пластмаса и каучук

 

5

19 12 05

Стъкло

 

6

19 12 07

Дървесина, различна от упоменатата в 19 12 06

 

7

19 12 08

Текстилни материали

 

8

19 12 09

Минерали /например пясък, камъни/

 

9

19 12 10

Запалими отпадъци (RDF-модифицирани горива, получени от отпадъци)

 

 

 

 

 

В линията за рециклиране на Излезли от употреба гуми ще се извършва дейности със следните отпадъци:

 

 

Код

Наименование

Дейност

Количество, тон/год.

1

16 01 03

Излезли от употреба гуми

R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (сортиране, рязане)

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

R 3 – Рециклиране/ възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация

15 000

2

19 12 04

пластмаса и каучук (механично отделени отпадъци от гуми)

15 000

 

В резултат на дейността по рециклиране на Излезли от употреба гуми ще се образуват нови по вид и количество отпадъци:

 

 

Код

Наименование

 

Количество, тон/год.

1

19 12 12

Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в

19 12 11 (след Шредер за рециклиране на гуми)

100

2

19 12 02

Черни метали

(метална тел)

2 500

3

13 02 05*

Нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа (от съоръженията)

1

4

19 12 04

Пластмаса и каучук

(Износени гумени ленти от лентовите транспортьори)

1

 

 

По-долу е представена информация за :

 

 

Код

Наименование

Количество, тон/год.

1

15 02 02*

абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества

(От дейности на площадката)

100

2

16 06 04

Алкални батерии (с изключение на 16 06 03)

(от сортиране на смесени НУБА)

2000

3

19 12 12

Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (сортиране, разкомплектоване и сепариране на ИУЕЕО, ИУМПС, ОЧЦМ)

50 000

 

Фотоалбуми