гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле"

Инвестиционно предложение „Основен ремонт на мост над река Искър по пътя от кв. Курило към кв. Изгрев, район Нови Искър”

Публикувана на: 11/08/2020

 

 

 

 

 

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

За инвестиционно предложение Основен ремонт на мост над река Искър по пътя от кв. Курило към кв. Изгрев, район Нови Искър.

 

 Данни за Възложителя:

Столична Община

Адрес: гр. София 1000, ул. „Московска” № 33

Булстат: 000696327

Лице за контакти: инж. Адриана Коева – гл. експерт дирекция “Инвестиционно планиране, проучване и възлагане” - СО; тел: 02/ 802 89 84 ; факс: 02/ 980 18 45; Е-mail:

akoeva@sofia.bg

 

  1. 1.        Резюме на предложението Описание на основните процеси, капацитет, производителност (т/год. готова продукция), обща използвана площ; необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив.

 

Разглеждания участък обхваща мост над река Искър по пътя от кв. Курило към кв. Изгрев, район „Нови Искър“. Дължината на съоръжението е около 157 метра и в ситуация е в рамките на действащия регулационен план.

Ширината на платното за движение е 7,50 м. с двустранни тротоари по 1,75 м.

Проектната разработка включва около 320 м. – 100 м преди съоръжението и 60 м. след него. Нивелетното решение в обхата на съоръжението е съобразено с с изискванията от част „Конструктивна“,  с проектни елементи отговарящи на V пр. = 50 км./ч.

Проектът съдържа шест части, а именно: Част „Геодезия“ , част „Пътни работи“, част „Конструктивна“, част „ПВЗ4, част „ПУСО“ и част „ПБ.

В рамките на ремонтните работи се предвижда изпълнение на нова асфалтова настилка – два пласта плътен асфалтобетон по 5 см. Предвижда се също изграждане на нови тротоарни блокове от бетон клас С35/45. Полагане на нова хидроизолация рулонен тип, монтаж на нова ограничителна система 3N H2W4 BR, стоманен парапетс височина 110 см и предпазна мрежа.

Проектът включва също монтаж на нови дилатационни фуги „скрит тип“.  Предвижда саниране на бетоновата повърхност по връхната конструкция и долната строене.

Тротоарните блокове ще бъдат импрегнирани за предпазване от проникване на вода. Предвижда се ремонт на преходни плочи.

В тротоарните блокове се предвижда монтаж на PVC тръби, осигуряващи преминаване на магистрални водопроводи.

 

 

 

2. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон

 

Настоящото инвестиционно предложение на Столична община е съобразено и съответства на Подробния устройствен план.

Орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон е Направление „Архитектура и Градоустройство” - СО, чрез издаване на разрешително по реда на Закона за устройство на територията.

 

3. Местоположение на площадката: /населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и территории за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура/.

 

Местоположението на моста е:

Ляв бряг:

- 42º49'14"С

- 23º22' 09"И и

- 42º49'14"С

- 23º22'15"И

 

Десен бряг:

- 42º49'14"С

- 23º22'09"И и

- 42º49'14"С

- 23º22'15"И

Обектът е на територията на град София, район „Нови Искър”, пътят е общинска собственост.

Предвижданията на инвестиционното предложение не засягат териториално защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Осъществяването на предложението не предполага трансгранично въздействие.

 

4. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови

 

По време на изпълнението на работите по изграждане, разширение, реконструкция и рехабилитация на транспортна инфраструктура на територията на Столична община, както и по време на експлоатацията на пътната инфраструктура, не се предвижда използването на природни ресурси.

Ще се подобрят параметрите на отводняването на пътното платно.

 

5. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране.

 

Не се очаква генериране на опасни отпадъци.

 

 

Очаквани строителни отпадъци

17 01 01 – Бетон; 17 04 05 – Желязо и стомана; 17 05 04 – Почва и камъни; 17 06 04 – Изолационни материали;17 09 04 – Смесени отпадъци от строителство; 17 03 01* – Асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран и 17 03 02 – Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01 - отпадъкът ще се генерира при технологично фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка и разваляне и отнемане на съществуваща асфалтобетонова настилка. Ще се генерират и остатъци от асфалт (свързващ асфалтов пласт – биндер и износващ пласт) при повърхностнното нанасяне на асфалтовите покрития. Състав на отпадъците – минерални фракции, минерално брашно, битум, катран, асфалт и полимери.

 

Очаквани битови отпадъци

От жизнената дейност на работниците, извършващи дейностите по реконструкциите ще се генерират отпадъци с код 20 03 01 – Смесени битови отпадъци, като средното им количество е 0.35 кг/ден/човек.

 

Управление на отпадъците

Образуваните отпадъци от обекта ще се предават и транспортират от обекта, съгласно писмен договор сключен между фирмата – изпълнител на строителството и лица притежаващи съответните разрешителни за дейности с отпадъци по реда на Закона за управление на отпадъците или комплексно разрешително.

По време на експлоатацията на транспортната инфраструктура, във връзка с нейното целогодишно поддържане, последното ще се явява постоянен генератор на отпадъци с код 20 03 03 отпадъци от почистване на улици. Почистването се прави по график.

 

6. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране - локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.

 

От реализацията на инвестиционното предложение се очаква формирането само на битови отпадъчни води от работещите на обекта. Ще бъдат осигурени химически тоалетни при реализирането на проекта.

Осъществяването на инвестиционното предложение предвижда подобряване на параметрите на отводняване на пътното платно.

 

7. Срок за реализация на инвестиционното предложение.

 

Осъществяването на инвестиционното предложение ще се извърши през 2020


О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр.94/2012г.)

   Столична Община, гр. София 1000, ул. „Московска” № 33,

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

 

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Основен ремонт на мост над река Искър по пътя от кв. Курило към кв. Изгрев, район Нови Искър.

 

Целта на инвестиционното предложение е подобряване на носимоспособността на мостовата конструкция, както и подобряване комфорта на движение по съоръжението чрез полагане на нова асфалтова настилка.

 Инвестиционното предложение е в съответствие с Подробния устройствен план.

С инвестиционното предложение се предвижда и подобряване на отводнителната система на съоръжението и направата на нови шахти за комуникации.

 

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

За контакти : инж. Адриана Коева – гл. експерт дирекция “Инвестиционно планиране, проучване и възлагане” - СО; тел: 02/ 983 15 80/101 ; факс: 02/ 980 18 45; Е-mail:  akoeva@sofia.bg

 

Писмени становища и мнения се приемат в район „Нови Искър” (гр. София, р-н „Нови Искър” ул. „Искърско дефиле” № 123) и РИОСВ (гр. София 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10)

Фотоалбуми