гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле"

Заповед №РНИ21-РА50-38(1)/25.05.2021год. на Гл. архитект на Район „Нови Искър“ за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № РНИ19-РА50-38 /25.04.2019год. на Гл. архитект на Район „Нови Искър“ за одобряване на проект за изменение на действащ ПУП

Публикувана на: 23/06/2021

 

"Отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“при Район „Нови Искър“-Столична община, съобщава Заповед №РНИ21-РА50-38(1)/25.05.2021год. на Гл. архитект на Район „Нови Искър“ за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № РНИ19-РА50-38 /25.04.2019год. на Главен архитект на Район „Нови Искър“ за одобряване на проект за изменение на действащия подробен устройствен план – плана за регулация за УПИ I-347,II-346 и III-347от кв. 44 по плана на с. Кътина".

Фотоалбуми