гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле"

Съобщение на Решение № 1 по Протокол № 1 / 02.02.2022год. на Комисията по чл. 210, ал. 1 от ЗУТ

Публикувана на: 21/04/2022

 

Изх. № РНИ22-ГР94-106  /  21.04.2022год.

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

С настоящото, Отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“ при Район „Нови Искър“ - Столична община, съобщава Решение по т. 1 от Протокол № 1 от 02.02.2022год. на Комисията по чл. 210, ал. 1 от ЗУТ:

Към административната преписка е приложено доказателство за липса на постигнато съгласие между собствениците на поземлените имоти, в изпълнение на изискванията на чл. 192, ал. 2 от ЗУТ, предвид което правото на преминаване следва да се учреди от Кмета на Район „Нови Искър“, оправомощен със Заповед № СОА21-РД09-455/22.03.2021год. на Кмета на Столична община.

С правото на преминаване не се влошават условията на застрояване на служещия поземлен имот с кадастрален идентификатор 00357.5362.916 по КККР за землището на град Нови Искър, не се препятства установения начин на трайно ползване на имота, не се засягат разрешени строежи и не се засягат съществуващи сгради.

Определена е площта за правото на преминаване – 231.00кв.м. в поземлен имот с кадастрален идентификатор 00357.5362.916, гр. Нови Искър.

Определен е размерът на правото на преминаване – 1838.00лв. въз основа на изготвена, от лицензиран оценител, оценка по пазарни цени.

Комисията, предлага на Кмета на Района да издаде заповед по реда на чл. 192, ал. 2 от ЗУТ за правото на преминаване, в условията на чл. 210, ал. 3 и чл. 192, ал. 6 от ЗУТ, след влизане в сила на Решението и след заплащане на дължимата сума.

Решението на Комисията може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му (от получаване на настоящето съобщение) пред Административен съд София-град.

Жалбите се подават в Район „Нови Искър”, гр.Нови Искър, ул.”Искърско дефиле” № 121.

Решението на Комисията и придружаващите го документи се намират в СО - Район „Нови Искър”, гр.Нови Искър, ул.”Искърско дефиле” № 121, Отдел „Устройство на територията, Кадастър и Контрол по строителството”, ет. 4, стая № 404.

 

 

Заинтересована страна: „БИГ БРОС“ ООД

 

 

 

РАЙОН  „ НОВИ ИСКЪР “

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Фотоалбуми