гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле"

Конкурс за заемане на длъжност: ЮРИСКОНСУЛТ в отдел „УОСЖФРКТД“ на СО - Район “Нови Искър” – 1 щатна бройка

Публикувана на: 20/04/2022

 

На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител; чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и във връзка с чл. 46, ал.1, т. 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 125, ал. 1, т. 5 от Правилник за организация и дейността на Столичен общински съвет и Заповед № РНИ22-РД09-117/20.04.2022 г. на Кмета на СО – район „Нови Искър“

 

ОБЯВЯВА:

 

Конкурс за заемане на длъжност: ЮРИСКОНСУЛТ в отдел „УОСЖФРКТД“ на СО - Район “Нови Искър” – 1 щатна бройка,  при следните условия:

 

I. Кратко описание на длъжността:

Подготвя становища по правни въпроси от компетентността на район „Нови Искър“ поставени от граждани и юридически лица във връзка с дейността.

Участва в подготовката на документи и изготвя документи – заповеди, договори, доклади, анализи и други.

Осъществява процесуално представителство във връзка с правната защита на актовете на СО и Района пред съдебните инстанции и другите юрисдикции. 

II. Минимална заплата, определена за длъжността: 710,00 лв.

Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Среден размер на основната заплата: 1200 лв.

III.Изисквания за заемане на длъжността:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:

2. Специфични за длъжността и за административното звено изисквания:

- Удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

3. Допълнителни изисквания:

- Компютърна грамотност

IV.Начин на провеждане на конкурса:

– решаване на тест;

- провеждане на интервю.

До интервю се допускат само кандидати, успешно решили теста.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоражените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

V. Необходими документи за участие в конкурса, място и срок на подаване:

1.Необходими документи за участие в конкурса:

2.Място и срок на подаване на документи:

Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени лично от кандидатите или чрез пълномощник:

При подаване на документите лично или чрез пълномощник, на кандидатите да се предостави длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл.

При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства.

При подаване на документите по електронен път кандидатите да получат длъжностна характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

VI.Място за обявяване на списъци и съобщения във връзка с конкурса:

Списъци и всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени на информационното табло на партерен етаж в сградата на районната администрация  /XXXI Медицински център/, гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 121., както и на интернет сайта на район «Нови Искър» www.novi-iskar.bg.


Декларация за участие в конкурс по чл. 17, ал. 3, т. 1


Заявление прил 3 към чл 17 ал 2

Фотоалбуми