ЗОП

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на дейности за информация и публичност по проект „Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на район „Нови Искър” – СО”

Публикувана на: 04/04/2014

- документация

- решение

- обявление за поръчка

- решение за откриване на процедура

Решение

Фотоалбуми