ЗОП

Решение за прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти и хигиенни материали за нуждите на детските заведения на територията на район „Нови Искър

Публикувана на: 04/04/2014

Документ 1

Документ 2

Фотоалбуми