Нормативни документи 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР

 

 

 

Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интересУстройствен правилник на СО-район Нови ИскърСтратегия за управление на риска 2018 - 2020Вътрешни правила за адм.обслужване във фронт офиса на район Нови Искър
Инструкция за условията и реда за изплащане на рентни вноски на собствениците на зем. земи на територията на район Нови Искър
 Вътрешни правила за организаацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в Столична Община-Район "Нови Искър"
Заповед за сформирана комисия по обществен ред и сигурност