Районен Архив

         Дейности предоставяни от районния „Архив”:

 

 1. Водене на регистри на документите съхранявани в архива
 2. Съхранение на заповедните книги
 3. Съхранение на архива на центъра за информационно, административно обслужване на гражданите
 4. Съхранение на старите лични регистрационни картони
 5. Съхранение на трасировъчните карнети по регулационните планове на селата и кварталите
 6. Издаване на заверени копия на архитектурни проекти след писмена молба на гражданите
 7. Издаване на заверени копия на разрешения за строеж, акт за узаконяване и разрешения за монтаж след писмена молба на гражданите
 8. Издаване на заверени копия на договори за покупко продажба на жилища след писмена молба на гражданите
 9. Издаване на заверени копия  на документи от архива касаещи гражданите след писмена молба
 10. Издаване на удостоверения за наличие или липса на отчуждителни преписки по повод молби декларации
 11. Издаване на удостоверения за наличие или липса на строителни книжа по повод молби декларации
 12. Издаване на удостоверения за наличие или липса на документи в архива след писмена молба на гражданите
 13. Издаване на удостоверение за наличие или липса на отчуждителни преписки по повод молби по чл. 13 от ЗСПЗЗ
 14. Проверка за наличие на отчуждително производство във връзка с молби за издаване на скици
 15. Проверка за наличие на отчуждително производство във връзка с молби за одобряване на проекти
 16. Участие в комисии по член 13 от ЗСПЗЗ и РЕСУТ
 17. Подготвяне предложение до Държавен архив за унищожаване на архивни документи с изтекъл срок на съхранение
 18. Обработка на преписки съвместно с другите отдели от районната администрация
 19. Преписки окомплектовка на преписки за СО, Областна управа и други органи