|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

„РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ”


*СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”*
*гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле”№ 121, п.к. 1281, тел.:
991-72-30; факс: 991 76 23 *
*е-mail: info@novi-iskar.bg*

ПРИЛОЖЕНИЕ No.5

„РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ”

Наименование на услугата Необходими документи Срок за изпълнение Цена на услугата ИЗТЕГЛИ
1. Заявление за работно време на стационарен търговски обект Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията;     -
Удостоверение за регистрация, съгласно чл. 12, ал. 7 от Закона за храните – за обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 3 от НРУИТДТСО;    
Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта по предназначение    
Удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите и майсторско свидетелство – за обекти, в които се упражняват занаяти от юридически лица;    
Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ, удостоверение за вписване в регистър по закона за занаятите и майсторско свидетелство – за обекти, в които се упражняват занаяти от физически лица. 7 дни (при приложени документи) -
Забележка: Търговци, които искат работното им време да бъде извън законоустановеното – от 06:00ч до 23:00ч за урбанизирани територии и от 06:00ч до 22:00ч за обекти, които с дейността си предизвикват шум и са на отстояние по-малко от 30м от жилищна сграда 30 дни (без приложени документи)
Протокол от РИОКОЗ или лицензирана лаборатория за съответствие с допустимите нива на шум в и около обекта – за обекти в урбанизираните територии и за обекти, които с дейността си предизвикват шум и са на отстояние по-малко от 30 м от жилищна сграда;    
Протокол от РИОКОЗ или лицензирана лаборатория за съответствие с допустимите нива на шум в и около обекта и съгласие на 50% + 1 от собствениците, включително съгласието на всички непосредствени съседи – за обекти в жилищни сгради с режим на етажна собстве    
2. Заявление за работно време за извършване на търговска дейност на открито в имот частна собственост Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията; 7 дни (при приложени документи) - -
Копие на разреш. за поставяне на преместваем обект
Други документи, на които лицето, извършващо търговската дейност се позовава;
Анкетна карта за регистрация на земеделски производител, заверена от компетентния орган за съответната година; 30 дни (без приложени документи)
Регистрационна  карта на земеделски производител, заверена за съответната година.
3. Разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен общинска собственост Индивидуална схема указваща заеманата площ, пространственото разположение, отстоянията от сгради и от регулационни имотни граници, като същата се съгласува с Дирекция „Транспорт” на СО,  отдел „Пътна полиция” при СДП и одобрена от главния архитект на съот 7 дни след подаване на заявлението и необходимите документи За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търг. дейност на открито - 32 лв/м2/месец; -
1,25 лв/м2 на ден;
За маси и столове за консумация на открито - 51 % от таксата
4. Разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терени общинска собственост   7 дни след подаване на заявлението и необходимите документи За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито - 32 лв/м2/месец; -
Други документи, на които лицето, извършващо търговската дейност се позовава;
Анкетна карта за регистрация на земеделски производител, заверена от компетентния орган за съответната година; За ползване на места, в/у които се организират панаири, събори и празници – 1,90лв/м2/ ден
Регистрационна  карта на земеделски производител, заверена за съответната година
Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията; За ползване на места, в/у които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки и др. – 1,00 лв/м2/ ден
5. Издаване на копие от документ формат А4 от архива на търговския регистър   Заявление по образец 7 дни 10,00 лв -
Документ за самоличност
Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията
         
ЗАБЕЛЕЖКА: При необходимост към заявлението се прилагат и копия от: Удостоверение за наследници, Пълномощно или други документи съобразно спецификата на конкретния случай. * Всички такси се заплащат само с документ от ресорния отдел.  
ИЗГОТВИЛ: С. Иванова      
(н-к отдел УОСЖФРКТД)      

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА