|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология

Функции и дейност на отдел ”Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология”

”Инженерна инфраструктура и благоустройство”

1.Приемане, обработване, отговаряне на молби и жалби, свързани с поддръжка, ремонт и експлоатацията на инфраструктурните мрежи и обекти – водопроводи, канализация, улично осветление, електросъоръжения. В тази връзка сигнализиране експлоатационите предприятия и подразделения на Столична община за възникнали проблеми и извършване на съвместни проверки за отстраняване на проблемите.

2. Подготовка, контрол и приемане на текущи, аварийни и планови ремонти на общински сграден фонд и инсталации – в училища, детски градини, кметства, читалища и други. Изготвят се констативни протоколи и количествено стойностни сметки за необходимите видове строително монтажни работи, след извършен оглед.

3. Следи за състоянието на реките, деретата, отводнителните канали и техните диги, както и за съоръженията към тях – мостове, водостоци, пасарелки, парапети към тях.

4. Следи за състоянието на общинската пътна  мрежа – предлага пътни участъци и  тротоари за текущ и авариен ремонт, следи за  изпълнението им и приема   свършената работа.

5. Извършва огледи за необходим текущ ремонт или внезапно възникнал проблем  на детските площадки, включително и тези в детските градини.

6. Изготвя и изпраща искани  справки и информация до  Столична  община   и

други висши институции, свързани със състоянието на инфраструктурата, сградния фонд,  реките, детските площадки, спортните терени и съоръжения, гробищните паркове.

7. Разработва и изготвя предложения за подобряване на благоуствойството и екологията на територията на района, повишаване ефективността на инфраструктурните съоръжения, подобряване на енергийната ефективност.

8. Участва в съвместни комисии със служители на дирекции на Столична община, „Софинвест”ЕООД и държавни органи за извършване на огледи при възникнали аварии, за предприемане на превантивни действия, за извършващи се  текущи ремонти, по молби на граждани или по сигнали на директори на училища и детски градини и кметове на населени места.

9. Подписват се протоколи за откриване на строителна площадка на инфраструктурни обекти и участват в приемателни комисии.

10. Присъстват на технически експертни съвети в Столична община и на комисии в Столичен общински съвет при обсъждане на проекти и инвестиционни намерения, свързани с обекти на територията на района.

12. Участва в комисии за разглеждане на конкурсна документация по ЗОП

 

Функции и дейности на „Екология”

1. Осъществява непрекъснат контакт с Дирекция „Зелена система” на СО по опазването и поддържането на паркове, градинки, детски площадки и обществени места.

2. Контролира и приема  работата  на фирмите, отговарящи за поддържане на зелените площи на територията на района и озеленяване. Подписва констативни протоколи.

3.Следи и се грижи за поддръжката на зелените площи в училищата и детските градини на територията на района.

4. Санкционира нарушители, отстранили растителност без разрешение.

5. Изготвяне и поддържа регистър на зелените площи.

6. Упражнява редовен контрол по опазване чистотата и зелените площи на територията на района, стопанисване на зелените площи от граждани, физически и юридически лица.

7. Разработва и изготвя предложения за подобряване на екологията в района.

8. Изготвя и връчва констативни протоколи във връзка с Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община.При необходимост съставя Актове за административно нарушение.

9. Водене регистър и възлага работа на лицата, имащи за изпълнение пробационна мярка „безвъзмезден труд в полза на обществото”.

 

 „Други дейности в селското стопанство”

1. Участие в комисии при проверки по сигнали и жалби на граждани за незаконно владеене на земеделски имоти от чужди лица, присъстваме при съставяне на Констативни протоколи по чл. 34 от ЗСПЗЗ и  за незаконно строителство в земеделски земи;

2. Извършване на проверки при сигнали за неправомерни действия в земеделските земи;

3. Участие в събирането и обработването на информация за състоянието и ползването на земеделските земи и гори от ОПФ на територията на района

4.Участие в мероприятия, целящи опазването на земеделските земи и селскостопанското имущество от пожари

5.Следи за състоянието на земите от Общинския поземлен фонд

6.Изготвяне на доклади до Столичен общински съвет, изготвяне конкурсна документация и  участие в комисии при провеждането на конкурси за отдаване под наем на земи от Общинския поземлен фонд

7.Участие в мероприятия при извършване  обработки срещу Дезакаризация, Дезинсекция, Дератизация

8.Съхранение, извеждане в регистър и заверка на технически паспорти на строежи на територията на район „Нови Искър”

 

Функции и дейност на отдел ”Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология”

ХАРТА НА КЛИЕНТА