|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Архив до 2019 г.

Обява на Кмета на район "Нови Искър"- СО за провеждане на конкурс

Район „Нови Искър”- СО на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 52 вр. с чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, ал. 3 от НУРПТК, в изпълнение на Заповед № СО15-РД-09-08-47/15.05.2015г. на Кмета на СО и Решение № 256 на СОС по Протокол № 81 от 14.05.2015г. ще проведе конкурс с предмет: Организиране на ученическото столово хранене в 177 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Световрачене, район „Нови Искър“, за срок до 3г.

Месечна наемна цена- 24,00 /двадесет и четири/ лв. с ДДС.

Място и срок за закупуване на конкурсната документация- район „Нови Искър”- гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, Фронт- офис- всеки работен ден 01.06.2015г. до 30.06.2015г. вкл., от 08:30- 17:00 часа.

Цена на конкурсната документация -60,00 /шестдесет/ лв. с вкл. ДДС

Размер на гаранцията за участие – 100,00/сто/ лв.,внесени в касата на района или по банкова сметка, срок за внасяне от 01.06.2015г. до 17:00 ч. на 30.06.2015г. вкл.

Място и срок за представяне на оферти: район „Нови Искър”- СО”- гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, Фронт- офис, всеки работен ден от 01.06.2015г. до 30.06.2015г. вкл., от 08:30- 17:00 часа.

При наличие на 2 оферти за имота конкурсът ще се състои на 01.07.2015 г., 10:00 часа, Ритуална зала на район „Нови Искър”, гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123.

В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15 дни, считано от 01.07.2015г. до 15.07.2015г. вкл.

Адрес и телефон на организатора: район „Нови Искър“, гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, ет. 2, ст. 209, отдел „УОСЖФРКТД“, тел.: 02/9917333

Оглед на имота, предмет на конкурса- всеки работен ден от 01.06.2015г. до 30.06.2015г. вкл., от 08:30- 17:00 часа след предварителна заявка на тел. 02/9964781, 0884801737.

 

ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА

КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА