|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Архив до 2019 г.

Отдаване под наем на свободен нежилищен имот- частна общинска собственост, едноетажна сграда заедно с прилежащ терен, на територията на район "Нови Искър, гр. Нови Искър, кв. Курило

РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“- СО

Район „Нови Искър”- СО на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 1, т. 2, чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, ал. 3 от НУРПТК, в изпълнение на Заповед № СО15-РД-09-08-38/11.05.2015г. и Заповед № СО15-РД-09-08-77/22.06.2015г. на Кмета на СО обявява конкурс с предмет:

Отдаване под наем на свободен нежилищен недвижим имот– частна общинска собственост- едноетажна сграда, с идентификатор 00357.5350.24.2., с площ 104 кв.м., заедно с прилежащ терен от ПИ с идентификатор 00357.5350.24., АОС № 3144/10.04.2013г., попадащ в УПИ II- индуктриална зона, кв. 105 по плана на гр. Нови Искър, кв. Курило“, за срок до 10г.

Минимална начална месечна наемна цена- 332,00 /триста тридесет и два/ лв. без ДДС.

Място и срок за закупуване на конкурсна документация- район „Нови Искър”- гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, Фронт- офис- всеки работен ден от 30.06.2015г. до 29.07.2015г. вкл., от 08:30- 17:00 часа.

Цена на конкурсната документация -60,00 /шестдесет/ лв. с вкл. ДДС

Размер на гаранцията за участие – 100,00/сто/ лв., внесени в касата на района или по банкова сметка IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Денкоглу” № 28, срок за внасяне- до 17:00 ч. на 29.07.2015г.

Място и срок за представяне на оферти: район „Нови Искър”- СО”- гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, Фронт- офис, всеки работен ден от 30.06.2015г. до 29.07.2015г. вкл., от 08:30- 17:00 часа.

При наличие на 2 оферти за имота, конкурса ще се състои на 30.07.2015г., 10:00 часа, Ритуална зала на район „Нови Искър”, гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123.

В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15 дни, считано от 30.07.2015г. до 13.08.2015г. включително.

Адрес и телефон на организатора: район „Нови Искър“, гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, ет. 2, ст. 209, отдел „УОСЖФРКТД“, тел.: 02/9917333.

Оглед на имота, предмет на конкурса- всеки работен ден от 29.06.2015г. до 28.07.2015г. вкл., от 08:30- 17:00 часа.

ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА

КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“- СО

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА