|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Архив до 2019 г.

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

СО-район „Нови Искър” в изпълнение на Заповед № СО15-РД-09-08-119/11.08.2015 г. на Кмета на СО, Решение № 473 по Протокол № 85, т. 52 от 09.07.2015г. на СОС и на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 1, т. 2, чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от НУРПТК обявява конкурс предмет:Отдаване под наем за срок от 5 години на части от недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи 6 бр. помещения, находящи се в административни сгради в с. Световрачане, с. Негован, с. Кубратово - район „Нови Искър” по позиции, както следва:

Помещения в сградата на кметството с. Световрачене, район „Нови Искър“

1. Лекарски кабинет, с обща площ- 34,30 кв.м. и 6.80 кв.м.прилежащи идеални части от общите такива

- Предмет на дейност: лекарски кабинет /АОС № 3813/14.02.2014г./

- Начална месечна наемна цена- 175,50 лв. /без ДДС/.

2. Стоматологичен кабинет с обща площ- 16,03 кв.м.и 3.18 кв.м. прилежещи идеални части от общите такива

- Предмет на дейност: стоматологичен кабинет /АОС № 3813/14.02.2014г./

- Начална месечна наемна цена- 90.00 лв. /без ДДС/.

3. Помещение за аптека с обща площ- 16,66 кв.м. и 3.22 кв.м. прилежащи идеални части от общите такива

- Предмет на дейност: аптека  /АОС № 3813/14.02.2014 г./

- Начална месечна наемна цена- 95,00 лв. /без ДДС/.

Помещение в сградата на кметство с. Негован

4. Лекарски кабинет с обща площ- 30 кв.м. и 3.58 кв.м. прилежащи идеални части от общите такива

- Предмет на дейност: лекарски кабинет.   /АОС № 2981/15.10.2012г./

- Начална месечна наемна цена- 150,00 лв. /без ДДС/.

5. Стоматологичен кабинет с обща площ- 18,07 кв.м.и 2.16 кв.м. прилежещи идеални части от общите такива

- Предмет на дейност: стоматологичен кабинет /АОС № 2981/14.02.2014г./

- Начална месечна наемна цена- 101.00 лв. /без ДДС/.

Помещения в сградата на здравна служба с. Кубратово

6. Стоматологичен кабинет с обща площ- 15,00 кв.м. и 2.50 кв.м. прилежащи идеални части от общите такива

- Предмет на дейност: стоматологичен кабинет /АОС № 3110/11.03.2013г./

- Начална месечна наемна цена- 42,00 лв. /без ДДС/.

Закупуване на конкурсна документация от Фронт - офис, район „Нови Искър”- гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, цена: 60,00 лв. с включен ДДС, за всяка позиция поотделно. Срок за закупуване на конкурсни документации и срок за подаване на офертни предложения – всеки работен ден от от 01.09.2015г. до 01.10.2015г. включително, от 08:30-17:00 часа от Фронт-офис на район „Нови Искър”- СО; гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123.

Депозит за участие в конкурса в размер на 100,00 лв. за всяка позиция се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър”, IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, гр.София, клон „Денкоглу”, № 28 или на касата на район „Нови Искър“.

При подадени 2 оферти за недвижим имот по определена позиция, конкурс за съответната позиция ще се проведе на 02.10.2015г. от 10:00 часа в Ритуална зала на район „Нови Искър”, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123.
При подадена 1 оферта или при не подаване на оферта за определена позиция, конкурса за съответната позиция ще се продължи с 15 календарни дни.

За информация: отдел „ПНАО и ГРАО”, район „Нови Искър”, тел: 991-76-35. 

ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА

КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА