|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Архив до 2019 г.

Обява за удължаване на конкурсУДЪЛЖАВАНЕ НА КОНКУРС

 

 

СО-район „Нови Искър” на основание чл. 31, ал. 2, вр. с ал. 1, ал. 3 от НУРПТК и в изпълнение на Заповед № СО15-РД-09-08-119/11.08.2015 г. на Кмета на СО, Решение № 473 по Протокол № 85, т. 52 от 09.07.2015г. на СОС  удължава конкурс с предмет:Отдаване под наем за срок от 5 години на части от недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи 5 бр. помещения, находящи се в административни сгради в с. Световрачане, с. Негован, с. Кубратово - район „Нови Искър” по позиции, както следва:

 

Помещения в сградата на кметството с. Световрачене, район „Нови Искър“

 

1. Лекарски кабинет, с обща площ- 34,30 кв.м. и 6.80 кв.м.прилежащи идеални части от общите такива

- Предмет на дейност: лекарски кабинет / АОС № 3813/14.02.2014г./

- Начална месечна наемна цена- 175,50 лв. /без ДДС/.

 

2. Стоматологичен кабинет с обща площ- 16,03 кв.м.и 3.18 кв.м. прилежещи идеални части от общите такива

- Предмет на дейност: стоматологичен кабинет /АОС № 3813/14.02.2014г./

- Начална месечна наемна цена- 90.00 лв. /без ДДС/.

 

Помещение в сградата на кметство с. Негован

 

3. Лекарски кабинет с обща площ- 30 кв.м. и 3.58 кв.м. прилежащи идеални части от общите такива

- Предмет на дейност: лекарски кабинет.   /АОС № 2981/15.10.2012г./

- Начална месечна наемна цена- 150,00 лв. /без ДДС/.

 

4. Стоматологичен кабинет с обща площ- 18,07 кв.м.и 2.16 кв.м. прилежещи идеални части от общите такива

- Предмет на дейност: стоматологичен кабинет /АОС № 2981/14.02.2014г./

- Начална месечна наемна цена- 101.00 лв. /без ДДС/.

 

Помещения в сградата на здравна служба с. Кубратово

 

5. Стоматологичен кабинет с обща площ- 15,00 кв.м. и 2.50 кв.м. прилежащи идеални части от общите такива

- Предмет на дейност: стоматологичен кабинет /АОС № 3110/11.03.2013г./

- Начална месечна наемна цена- 42,00 лв. /без ДДС/.

 

Закупуване на конкурсна документация от Фронт - офис, район „Нови Искър”- гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, цена: 60,00 лв. с включен ДДС, за всяка позиция поотделно. Срок за закупуване на конкурсни документации и срок за подаване на офертни предложения – всеки работен ден от 02.10.2015г. до 19.10.2015г. включително, от 08:30-17:00 часа от Фронт-офис на район „Нови Искър”- СО; гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123.

Депозит за участие в конкурса в размер на 100,00 лв. за всяка позиция се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър”, IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, гр.София, клон „Денкоглу”, № 28 или на касата на район „Нови Искър“.

 

Дата на провеждане на конкурс за всяка от горецитираните позиции при наличие на подадена поне една оферта за съответната позиция ще се проведе 20.10.2015г., от 10:00 часа, Ритуална зала на район „Нови Искър”- СО, гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123.


За информация: отдел „ПНАО и ГРАО”, район „Нови Искър”, тел: 991-76-35.

 

 

ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА

КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА