|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Проекти

Проект "Независим живот" в район „Нови Искър“


В изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0212-С001/22.12.2015 г.  Столична община - район „Нови Искър" стартира работата по проект „Подобряване на качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване в СО – район „Нови Искър“ по по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г., бюджетна линия № BG05M9OP001-2.002 “Независим живот“.

Продължителността на проекта е 20 месеца, Основната цел  на проекта е подобряване качеството на живот на лицата с увреждания и възрастните хора над 65 години, чрез създаване на  условия и интегрирани грижи за ефективно упражняване на  правото им на  независимост и социално включване.

Специфичната цел на проекта е създаване на виртуален център за комплексно предоставяне на почасови услуги на лицата от целевата група за социално включване в домашна среда.

Целевата група на проекта са хора с увреждания, в това число и деца и хора над 65 годишна възраст, които са в невъзможност за самообслужване и изпитват затруднения при придвижване в градска среда.

Социалните услуги, които ще се предоставят в изпълнение на проекта са: „Личен асистент“, „Социален асистент“, „Домашен помощник“.

За лицата от целевата група ще бъде осигурена психологическа подкрепа и специализиран транспорт, в съответствие с индивидуалните им планове за предоставяне на комплексни услуги.

Приема на документи от кандидат - потребители и кандидатите за лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници ще се извършва през месец март 2016 г. като допълнително ще бъдат обявени датите за стартиране на приема.

Предоставянето на социалните услуги по проекта ще бъдат в рамките на 18 месеца.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА