|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Проекти

От 01.03.2016 г. стартира приема на документи за социални услуги: „Личен асистент”, „Социален асистент“, „Домашен помощник“

Заявления от кандидат-потребителите на услугите „Личен асистент”, „Социален асистент“, „Домашен помощник“ по Проект „Подобряване на качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване в СО – район „Нови Искър“, бюджетна линия № BG05M9OP001-2.002 “Независим живот“  ще се приемат в периода  от  01 март 2016 г. до 11 март 2016 г. /включително/ в районната администрация, находяща се на адрес: гр.Нови Искър, ул.Искърско дефиле №123.

Съгласно подписан договор № BG05M9OP001-2.002-0212-С001/22.12.2015г., подписан между Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, наричано „Управляващ орган“  и СО – район „Нови Искър“ за изпълнение на проект „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г. общата стойност на проекта възлиза на 459 800 лева и се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране. Проектът е с продължителност 20 месеца, а срокът на предоставяне на социалните услуги: „Личен асистент”, „Социален асистент“, „Домашен помощник“  е 18 месеца.

Основна цел на проекта е превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване.

Целеви групи са:

 • Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
 • Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

Към заявлението по образец за кандидат – потребители се прилагат следните документи: 

 • документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);
 • документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
 • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);
 • удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
 • заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие).

В рамките на проекта ще се извърши оценка на потребностите на кандидатите за потребители, въз основа на която ще се формира индивидуален бюджет за ползване на услугата и ще се извърши класиране на най–нуждаещите се потребители.

Към заявлението по образец за кандидати за „Личен асистент”, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ се прилагат следните документи:

 • документ за самоличност (за справка);
 • служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
 • автобиография;
 • документи за придобитата образователна степен и съотносима за длъжността „личен асистент” квалификация;
 • служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);
 • пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
 • копие от удостоверение за преминато обучение по операция „Алтернативи” по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.»

За „Личен асистент”, „Социален асистент“, „Домашен помощник“ по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и са: 

 • безработни лица;
 • трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
 • неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА