|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Архив до 2019 г.

Конкурс за старши юрисконсулт в отдел “Правно-нормативно, административно обслужване и ГРАО”СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за назначаване на държавен служител при следните условия:

 

1. За длъжността – 1 щатна бройка старши юрисконсулт в отдел “Правно-нормативно, административно обслужване и ГРАО” в  СО - Район “Нови Искър”

2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 - придобита образователна степен - магистър

 - област на висше образование – „Социални, стопански и правни науки“;

 -  професионално направление  – „Право“

 -  професионален опит – 1 година или  V младши ранг.

З.Други специфични изисквания за заемане на длъжността

-  Познания в областта на местното самоуправление и местната администрация.

 - Да познава нормативната уредба, свързана с дейността на общинската и районна администрация.       -  Умения за работа с правно-информационните системи

-  Да притежава следните компетентности:Аналитична компетентност; Ориентация към резултати;

Способност да работи в екип, да планира и организира изпълнението на поставените му задачи, оперативност, комуникативност, етичност и лоялност.

3. Начин за провеждане на конкурса:

Решаване на тест;

Интервю с кандидатите

4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

- заявление за участие в конкурс (Приложение 2 към чл.17, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДСл/);

- декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл;

- копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността, допълнителни квалификации;

- копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

- копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или ранг.

- автобиография.

5.Кратко описание на длъжността: Оказва правна помощ на служителите от районната администрация, осъществява процесуално представителство по съдебни дела, заведени от и срещу СО-Район „Нови Искър“. Изготвя становища до съда по жалби срещу индивидуални административни актове и процесуални постановления, издадени от кмета на СО-Район „Нови Искър“. Инициира заповедни и изпълнителни производства срещу длъжници на СО-Район „Нови Искър“ и следи тяхното движение като осъществява процесуално произвосдство. Участва в изработването и/или съгласуването на актовете, издадени от кмета на СО-Район „Нови Искър“ или упълномощени от него лица.  Подготвя и участва в процедури по Закона за обществените поръчки.

6. Минималният размер на основната  заплата за длъжността е 420 лв.

7. Документите следва да бъдат представени във фронт-офис на СО- Район „Нови Искър”, ул. „Искърско дефиле” №123, гр.Нови Искър в 10/десет дневен/ срок, считано от дадата на  публикавенето на обявлението.

8.Списъците или други съобщения във връзка с конкурса се обявяват  на информационното табло на партерния етаж  в сградата на СО- район „Нови Искър“ и на сайта на район „Нови Искър“ http://www.novi-iskar.bg/

                                                                         КМЕТ НА СО-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“:

                                                                                                                     ДАНИЕЛА  РАЙЧЕВА

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА