|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Проекти

Супервизия на наетия персонал за предоставяне на услугите „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“

 

В изпълнение на дейност 3 „Обучение, консултация и супервизия на персонала за предоставяне на услугите“ по проект „Подобряване на качеството на живот и достъп до услуги за социално включване в СО – район „Нови Искър“, договор № BG05M9OP001-2.002-0212-C001, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., на 28, 29 и 30 юни 2016 г., в залата на районната администрация, ще се проведе супервизия на всички наети лични/социални асистенти и домашни помощници. Целта на обучението е повишаване уменията и капацитета на персонала за предоставянето на по-качествени интегрирани грижи и възможност за тяхното развитие чрез обмяна на опит.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА