|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Проекти

Супервизия на наетия персонал за предоставяне на услугите „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“

 

На 28, 29 и 30 юни 2016 г., в изпълнение на дейност 3 „Обучение, консултация и супервизия на персонала за предоставяне на услугите“ по проект „Подобряване на качеството на живот и достъп до услуги за социално включване в СО – район „Нови Искър“, договор № BG05M9OP001-2.002-0212-C001, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., в залата на районна администрация „Нови Искър“, се проведе супервизия на всички наети лични/социални асистенти и домашни помощници. Супервизията се проведе от г-жа Петя Цветанова, която на предварителна среща с ръководителя на проекта обсъди и уточни конкретен случай, който в дните на супервизия беше разгледан, заедно с други основни проблеми, свързани с професионалното ежедневие на участниците в групите. Чрез конкретно зададени въпроси, тя обърна внимание на различните ситуации, с което даде възможност на участниците да изпитат взаимна емоционална подкрепа и да се учат един от друг.  Споделиха общите си преживявания, решаването на сложни задачи в професионален план, с цел научаване на нови поведения.
Снимки, можете да разглдате тук.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА