|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Проекти

Супервизия на наетия персонал за предоставяне на услугите по проект „Независим живот“

 

В изпълнение на дейност 3 „Обучение, консултация и супервизия на персонала за предоставяне на услугите“ по проект „Подобряване на качеството на живот и достъп до услуги за социално включване в СО – район „Нови Искър“, договор № BG05M9OP001-2.002-0212-C001, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., на 21, 22 и 23 октомври 2016 г., в залата на районната администрация, ще се проведе супервизия на всички наети лични/социални асистенти и домашни помощници. Целта на обучението е повишаване уменията и капацитета на персонала за предоставянето на по-качествени интегрирани грижи и възможност за тяхното развитие чрез обмяна на опит.

  • На 21 октомври 2016 г. от 09.30 ч. в Ритуалната зала на район „Нови Искър“ ще се проведе супервизия за предоставяне на услугата „Домашен помощник“.

Списък на наетия персонал за предоставяне на услугата „Домашен помощник“, които задължително трябва да присъстват може да видитетук

  • На 22 октомври 2016 г. от 09.30 ч. в Ритуалната зала на район „Нови Искър“ ще се проведе супервизия за предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“.

Списъци на наетия персонал за предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“, които задължително трябва да присъстват може да видите тук: „Личен асистент“„Социален асистент“

  • На 23 октомври 2016 г. от 09.30 ч. в Ритуалната зала на район „Нови Искър“ ще се проведе супервизия за предоставяне на услугата „Личен асистент“.

Списък на наетия персонал за предоставяне на услугата „Личен асистент“, които задължително трябва да присъстват може да видитетук

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА