|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Проекти

Супервизия на наетия персонал по проект „Независим живот“ 02.2017

 

В изпълнение на дейност 3 „Обучение, консултация и супервизия на персонала за предоставяне на услугите“ по проект „Подобряване на качеството на живот и достъп до услуги за социално включване в СО – район „Нови Искър“, договор № BG05M9OP001-2.002-0212-C001, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., на 17 и 18 февруари 2017 г., в залата на районната администрация, ще се проведе супервизия на всички наети лични/социални асистенти и домашни помощници. Целта на обучението е повишаване уменията и капацитета на персонала за предоставянето на по-качествени интегрирани грижи и възможност за тяхното развитие чрез обмяна на опит.

На 17 февруари 2017 г. от 10.30 ч. в залата на район „Нови Искър“ ще се проведе супервизия на наетия персонал за предоставяне на услугите „Домашен помощник“ и „Социален асистент“.

Списъци на наетия персонал за предоставяне на услугите „Домашен помощник“и „Социален асистент“, които задължително трябва да присъстват на 17 февруари от 10.30 ч. може да видите тук:

Домашни помощнициСоциални асистенти
На 18 февруари 2017 г. от 10.30 ч. в залата на район „Нови Искър“ ще се проведе супервизия на наетия персонал за предоставяне на услугата „Личен асистент“.

Списък на наетия персонал за предоставяне на услугата „Личен асистент“, които задължително трябва да присъстват на 18 февруари от 10.30 ч. може да видите тук:

Лични асистенти

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА