|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Проекти

Психологическа подкрепа и консултиране по проект „Независим живот“

 

В изпълнение на дейност 5 „Психологическа подкрепа и консултиране за персонала, предоставящ социални услуги“ по проект „Подобряване на качеството на живот и достъп до услуги за социално включване в СО – район „Нови Искър“, договор № BG05M9OP001-2.002-0212-C001, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., на 23 и 24 февруари 2017 г., във Виртуалния център за предоставяне на почасови социални услуги в район „Нови Искър“, се проведе психологическа подкрепа и консултиране на наетия персонал за предоставяне на услугите „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“. Темата в настоящата среща беше посветена на преживяванията, свързани със скръбта и загубата, които грижещите се за любим човек преживяват всекидневно. В групата бяха разгледани различните измерения на скръбта, свързана с хроничните заболявания. Бяха разгледани различните видове загуби, които грижещите се преживяват /загуба на независимост, загуба на мечтаното бъдеще, загуба на свобода, на сън, на семейна хармония и редица други/, както и загубите, към които хората с различни заболявания също трябва да се приспособят, /загуба на чувство за достойнство, на мобилност, на грижовно планирано бъдеще, загуба на ролите, които човек е изпълнявал в своя живот и др./. В проведената групова дискусия, г-жа Галина Чиренска разгледа различни начини за изразяване на чувствата, свързани с тези загуби. Беше изведена значимостта на това да идентифицираме нашите загуби, да разпознаем чувствата си и да си позволим да скърбим за промените в нашия живот.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА