Възражение против инвестиционно предложение " Открит добив и първична обработка на неметални полезни изкопаеми- трахиандезити от находище Локорско"

 

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение  от „КАМИКО“ ООД  1142, гр.София, бул“Черни връх“ №59А ЕИК 131268905 с вх.№ РНИ17-ТД26-126/08.06.2017г. Ви уведомяваме, че Категорично възразяваме срещу изграждането на кариера за добив и първична обработка на строителни материали – вулкански скали (трахеандезити) в землището на р-н „Кремиковци“ – СО и обслужващ път попадащ изцяло в р-н „Нови Искър“ – СО.

Реализирането на Инвестиционното предложение ще засегне горски площи и ще има пряко влияне върху околната среда на намиращото се в непосредствена близост с. Локорско и Защитената територия „Турченица“. Разполагането на концесията за кариерата и довеждащия път в територия за „рекреационни гори и земи – зелена зона“ съгласно ОУП на СО и ЗУЗСО на СО са определени, като зелена зона и не се допуска стопанска дейност освен санитарна и ландшафтна сеч. Към инвестиционното намерение не е приложен Доклад за ОВОС, което считаме за необходимо условие за даване разрешение за извършване на добивни дейности в концесионната площ.

За обслужващия път не е приложена заповед за право на преминаване през имоти държавна, общинска и частна собственост, както и съпътстващия парцеларен план. В непосредствена близост се намира неразкрито тракийско селище, за което се опасяваме, че ще бъде увредена недвижима културна ценност.

Към настоящото Възражение Ви прилагаме и Възражения от Кмета на с.Локорско,  от Сдружение „Еко-Локорско“ и от Ловно- рибарско дружество, София-север.

1 Уведомление за инвестиционно намерение
2 Схема с местоположение на находището
3 Възражение от район Нови Искър
4 Становище от кметство Локорско
5 Възражение от Еко Локорско
6 Становище от жители на с.Локорско
7 Възражение от ловно рибарско дружество
8 Възражение от Момчил Добрев


ХАРТА НА КЛИЕНТА