Район „Нови Искър“ със седем спечелени проекта по програма „ Зелена София“ – 2017 г.

 

Район „Нови Искър“ – Столична община спечели седем проекта по програма „Зелена София“ за 2017 г. Програма „Зелена София“ е насочена към финансиране на проекти за развитие и опазване на зелената система на София и подобряване на състоянието на зелените площи общинска собственост които да се изпълняват с доброволен труд от етажни собствености по чл. 46б от ЗУЕС, сдружения на собственици, вписани в регистъра по чл. 44 от ЗУЕС и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани на територията на Столична община по ЗЮЛНЦ или Закона за народните читалища.

Седемте проекта ще бъдат в полза облагородяването на няколко градинки и пространствата пред читалища от нашия район.

Програма "Зелена София" има следните цели:

• Да се подобри състоянието на зелените площи и парковото обзавеждане общинска

собственост;

• Да се осигурят условия за активно гражданско включване и участие в

благоустрояването и поддръжката на зелените площи - общинска собственост на

територията на Столична община;

• Да бъдат създадени условия за благоустрояване, усвояване и използване на

прилежащи територии и околни пространства в жилищните квартали с цел

подобряване условията за живот и отдих;

• Да се насърчава развитието на местните инициативи, водещи до повишаване

качеството на живот, социалното общуване и гражданската активност.

Списък на бенефициентите от район „Нови Искър“, спечелили проекти по програма „Зелена София“ може да разгледате тук.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА