|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Проекти

Супервизия на назначения персонал по проект „Независим живот“

 

В изпълнение на дейност 3 „Обучение, консултация и супервизия на персонала за предоставяне на услугите“ по проект „Подобряване на качеството на живот и достъп до услуги за социално включване в СО – район „Нови Искър“, договор № BG05M9OP001-2.002-0212-C001, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., на 21 юли 2017 г. от 13.30 ч. и от 15.30 ч., в залата на районната администрация, ще се проведе супервизия на всички наети лични/социални асистенти и домашни помощници. Целта на обучението е повишаване уменията и капацитета на персонала за предоставянето на по-качествени интегрирани грижи и възможност за тяхното развитие чрез обмяна на опит.

Списък на назначения персонал, които задължително трябва да присъстват на 21 юли 2017 г. от 13.30 ч. може да видитетук

Списък на назначения персонал, които задължително трябва да присъстват на 21 юли 2017 г. от 13.30 ч. може да видитетук

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА