|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Проекти

Супервизия на назначения персонал по проект „Независим живот“

 

В изпълнение на дейност 3 „Обучение, консултация и супервизия на персонала за предоставяне на услугите“ по проект „Подобряване на качеството на живот и достъп до услуги за социално включване в СО – район „Нови Искър“, договор № BG05M9OP001-2.002-0212-C001, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., на 21 юли 2017 г. от 17.30 ч. и от 18.40 ч., в залата на районната администрация се проведе супервизия на всички наети лични/социални асистенти и домашни помощници. Целта на обучението бе да повиши уменията на персонала за предоставяне на по-качествени грижи и възможност за тяхното развитие чрез обмяна на опит.
Участниците и от двете групи споделиха
пред супервизора - г-жа Петя Цветанова, проблемите от професионалното си ежедневие. Тя от своя страна обърна внимание на всички асистенти и помощници, които споделиха своите случаи и по този начин дадоха възможност на останалите участници да изпитат емоционална подкрепа от срещата.  

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА