|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Проекти

Психологическа подкрепа по проект „Независим живот“

 

В изпълнение на дейност 5 „Психологическа подкрепа и консултиране за персонала, предоставящ социални услуги“ по проект „Подобряване на качеството на живот и достъп до услуги за социално включване в СО – район „Нови Искър“, договор № BG05M9OP001-2.002-0212-C001, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., на 28 август 2017 г. от 09.00 ч. и от 10.45 ч., във Виртуалния център за предоставяне на почасови социални услуги в район „Нови Искър“, се проведе психологическа подкрепа и консултиране на наетия персонал за предоставяне на услугите „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“.

Темата на поредната среща от поредицата срещи за групова психологична подкрепа беше „Нямам време за себе си – дилемата на всеки грижещ се“. В защитената среда на групата, участниците имаха възможност да споделят и изследват начините, по които се справят с отделянето на време за себе си и поставянето на своите нужди в дневния ред. Членовете на групата изпробваха техники и подходи, които премахват чувството, че грижещият се е жертва на времето и които водят до това, че винаги правим избор как да прекараме времето си. Бяха разгледани някои от признаците и симптомите, които могат да бъдат индикация, че грижещите се са достигнали своите психически и физически граници, и разпознаване кога грижещите се също се нуждаят от грижа и помощ.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА