|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Архив до 2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Столична община-район „Нови Искър” в изпълнение на Заповед № СОА17-РД98-39/01.08.2017г.  на кмета на Столична община, на основание чл.1, т.2,  чл.30, ал.1, чл.31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.13 от Наредбата за общинската собственост, чл.44, ал.1, т.7 и ал.2, чл.46, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Удължава с 15 календарни дни конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5г. на недвижим имот – публична общинска собственост – помещение за търговска дейност, находящо се на първи етаж в двуетажна сграда, с идентификатор 57011.5548.212.1, находяща се в УПИ II, от кв.21 по регулационния план на с.Подгумер, АОС № 3118/19.03.13г.“

Начална конкурсна цена : 54.70 лв. /петдесет и четири лева и седемдесет стотинки/ на месец без ДДС, съгласно Експертна оценка от лицензиран експерт – оценител.

Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения – всеки работен ден от 8:30ч. на  21.09.2017г. до 17:00ч. на 05.10.2017г. включително от Фронт – офиса на  Столична община-район „Нови Искър”, намиращ се в гр. Нови Искър,                ул. „Искърско дефиле” № 123, цена: 60,00 лв. с включен ДДС.

Гаранция  за участие в конкурса в размер на 100,00 лв. се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър”,                                                       IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД,гр.София, клон „Денкоглу” № 28 или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 06.10.2017г. от 10:30 часа в Ритуалната зала на Столична община- район „Нови Искър”, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123.

Обявата е публикувана на сайта на Столична община: www.sofia.bg, на сайта на СО- район„Нови Искър”: www.novi-iskar.bg, в един национален ежедневник- в. „Стандарт”,  на таблото за съобщения в административната сграда на СО- район „Нови Искър” и в  кметство Подгумер.

За информация: отдел „УОСЖФРКТД”, Столична община-район „Нови Искър”,  тел: 02/9917333. 

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА