Съобщение за провеждане на процедура по обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план

 

Съобщение за провеждане на процедура по обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план - план регулация и застрояване и схеми по чл. 108, ал.2 от ЗУТ за в.з. "Ранова нива" - район "Нови Искър"

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА