Обявление за изработен проект за подробен устройствен план

 

Обявление за изработен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) и схеми по член 108, ал.1 от ЗУТ за в.з. "Ранова нива", район "Нови Искър"

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА