Обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години на земеделски земи от ОПФ на район „Нови Искър“

 

Столична община-район „Нови Искър” в изпълнение на Заповед № СОА17-РД09-906/20.10.2017г. на кмета на Столична община, на основание чл.30, ал.1 и чл.31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.1 от Наредбата за общинската собственост, чл.44, ал.1, т.1 и ал.2, чл.46, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години на земеделски земи от ОПФ на район „Нови Искър“ – частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Чепинци, по позиции подробно изброени по-долу.

Позиция 1.-поземлен имот с идентификатор 80409.5913.6, номер по предходен план 041006, находящ се в землището на с.Чепинци, м. „Кутело“, целият с площ 23,887 дка, АОС № 1972/28.06.1999г., начин на трайно ползване – нива, категория – VI.

Позиция 2. - поземлен имот с идентификатор 80409.5914.4, номер по предходен план 042004,  находящ се в землището на с.Чепинци, м. „Кутело“,  целият с площ 37,137 дка, АОС № 3898/18.07.2014г., начин на трайно ползване – нива, категория – VI.

Позиция 3. - поземлен имот с идентификатор 80409.5915.15, номер по предходен план 043015,  находящ се в землището на  с. Чепинци, м. „Кутело“, целият с площ 48,626 дка, АОС № 3906/30.07.2014г., начин на трайно ползване – нива, категория – VI.

Позиция 4. - поземлен имот с идентификатор 80409.5916.8, номер по предходен план 044008,  находящ се в землището на с.Чепинци, м. „Кутело“, целият с площ 36,469 дка,  АОС № 3836/14.04.2014г., начин на трайно ползване – нива, категория – VI.

Позиция 5. - поземлен имот с идентификатор 80409.5917.11, номер по предходен план 045011, находящ се в землището на с.Чепинци, м. „Кутело“, целият с площ 37,360 дка, АОС № 3897/18.07.2014г., начин на трайно ползване – нива, категория – VI.

Позиция 6. - поземлен имот с идентификатор 80409.4651.9, номер по предходен план 046009, находящ се в землището на с.Чепинци, м. „Кутело“, целият с площ 29,897 дка, АОС № 1977/28.06.1999г., начин на трайно ползване – нива, категория – VI.

Позиция 7. - поземлен имот с идентификатор 80409.5867.41, номер по предходен план 200041, находящ се в землището на с.Чепинци, м. „Тунесвет“, целият с площ 61,757 дка, АОС № 3841/14.04.2014г., начин на трайно ползване – нива, категория – VI.

Начална конкурсна цена за горецитираните имоти: 40лв./дка. за една година, съгласно Заповед № РД46-158/30.03.2017г. на Министъра на земеделието и храните.

Закупуване на конкурсна документация от Фронт – офиса на  Столична община-район „Нови Искър”, намиращ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, цена: 60,00 лв. с включен ДДС,

Срок за закупуване на конкурсната  документация и подаване на офертни предложения – всеки работен ден от 30.10.2017г. до 30.11.2017г. включително  от 08.30 ч. до 17.00 ч.  от Фронт-офиса на Столична община-район „Нови Искър”,  намиращ се в гр. Нови Искър, ул.„Искърско дефиле” № 123.

Гаранция  за участие в конкурса в размер на 100,00 лв. се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър”,                                                       IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД,гр.София, клон „Денкоглу” № 28 или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 01.12.2017г. от 10:30 часа в Ритуалната зала на Столична община- район „Нови Искър”, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123.

При подадена една оферта или при неподаване на оферта, конкурсът ще бъде удължен с 15 календарни дни.

Обявата е публикувана на сайта на СО: www.sofia.bg, на сайта на Столична община - район„Нови Искър”: www.novi-iskar.bg, в един национален ежедневник- в. „Стандарт”,  на таблото за съобщения в административната сграда на Столична община- район „Нови Искър” и в кметство „Чепинци“.

За информация: отдел „УОСЖФРКТД”, Столична община-район „Нови Искър”,  тел: 02/9917333

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА