Кметствата от район "Нови Искър" вече предлагат повече административни услуги

 

Дванадесетте кметства от територията на район "Нови Искър" вече предлагат повече административни услуги за жителите на населените места. Към този момент се налагаше тези услуги да се заявяват в сградата на районната администрация. Към този момент това вече може да се прави и в кметството на населеното място, като за целта бяха въведени допълнителни модули в административният софтуер, а техническите секретари на кметствата бяха обучени за работа с новите програми. 

Новите услуги ще се заявяват на място и ще се получават в същите срокове, както и ако бъдат заявени чрез деловодството на районната администрация.

Пълен списък на административните услуги, които могат да се заявят в кметствата:

Наименование на административни услугипредоставяни в кметствата на район „Нови Искър

по

ред

1

Издаване на удостоверение за семейно положение

2

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

3

Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

4

Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

5

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес

6

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес

7

Издаване на удостоверение за раждане-дубликат

8

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-дубликат

9

Издаване на препис-извелечение от акт за смърт- за втори и следващ път

10

Издаване на удостоверение за наследници

11

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

12

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

13

Промяна в актовете за гражданско състояние

14

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние(акт за ражадане, акт за смърт)

15

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

16

Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението

17

Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

18

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

19

Предоставяне на данни по гражданска регистрация на държавни органи и институции

20

Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

21

Издаване на удостоверение за правно ограничение

22

Извършване на нотариална заверка

23

Приемане на жалби, заявления от общ характер

24

Приемане на заявление за определяне на нов административен адрес

 

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА