Заповед № РД-15-056/10.05.212 г на областен управител на област София

На основание пар.§ 4, ал.6 ПЗРЗСПЗЗ, чл.28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ и Заповед № РД-15-056/10.05.212 г на областен управител на област София са одобрени плановете на новообразуваните имоти на местности: БЕЛ АТ А МОГИЛА, РАГЕВИ КРУШИ, МУРТЕНИЦА, КЪПИНА, ГЛОДИЩЕ, МЕЗАВИЦА И РАНОВА НИВА землището на кв.Гниляне гр.Нови Искър Заинтересуваните лица могат да направят справка по одобрените планове в сградата на СО-Район Нови Искър, ул."Искърско дефиле" № 123 и да обжалват заповедта в 14-дневен срок от обнародването й в ДВ бр.39/22.05.2012 г пред Административен съд София - град чрез областния управител на София-град.

ДВ бр.39/22.05.2012 г.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА