OБЯВА в изпълнение на Заповед №СОА18-РД-98-30/21.08.2018 г.

 

Столична община - район „Нови Искър” в изпълнение на Заповед №СОА18-РД-98-30/21.08.2018 г. на Кмета на Столична община, на основание чл.44, ал.1, т.1 и т.7, чл.46, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.30, ал.1, чл.31 и чл.34, ал.1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.13 от Наредбата за общинската собственост, обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район Нови Искър”, а именно: Помещение за аптека с площ от 16,66 кв.м., находящо се на партерен етаж в триетажна сграда (кметство) с идентификатор 65601.5479.270.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 65601.5479.270 по КККР на с. Световрачане, АОС №3813/14.02.2014 г. Началната конкурсна наемна цена за имота е в размер на 95.00 (деведесет и пет) лева месечно без вкл. ДДС.

- Закупуване на конкурсна документация от фронт – офиса на Столична община-район „Нови Искър”, намиращ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, цена: 60,00 лв. с включен ДДС.

- Срок за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти – всеки работен ден от 15.10.2018 г. до 29.10.2018 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч. включително от фронт - офиса на Столична община - район „Нови Искър”.

- Депозит за участие в конкурса в размер на 100,00 лв. се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър”, IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, гр.София, клон „Денкоглу”, № 28 или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 30.10.2018 г. от 10:30 часа в Ритуалната зала на Столична община - район „Нови Искър”, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123.

Обявата е публикувана на сайта на СО: www.sofia.bg, на сайта на Столична община – район „Нови Искър”: www.novi-iskar.bg, на таблото за съобщения в административната сграда на Столична община - район „Нови Искър” и кметство Световрачане.

За информация: отдел „УОСЖФРКТД”, Столична община - район „Нови Искър”, Лице за контакт: Юлия Геошева, ст. юрисконсулт, тел: 02/9917333.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА