OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

Столична община - район „Нови Искър” в изпълнение на Заповед №СОА18-РД-98-33/21.08.2017 г. на Кмета на Столична община, на основание чл.46, ал.1, т.3 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.30, ал.1, чл.31 и чл.34, ал.1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.13 от Наредбата за общинската собственост, удължава конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Нови Искър”, с.Локорско, актуван с АОС №3811/14.02.2014 г. а именно: помещение– публична общинска собственост, представляващо самостоятелен обект, с площ от 65,00 кв. м. и 8,00 кв. м. прилежащи идеални части, разположено в двуетажна сграда (читалище) с идентификатор 44224.5806.132.1.“

Начална конкурсна цена, определена от лицензиран оценител - 95,00 (деветдесет и пет) лв. месечно /без ДДС/.

Специфично конкурсно условие: извънучилищна дейност, за провеждане на занимания по приложни изкуства.

- Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от фронт – офиса на Столична община-район „Нови Искър”, намиращ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, цена: 60,00 лв. с включен ДДС.

- Срок за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти – всеки работен ден от 19.10.2018 г. до 02.11.2018 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч. включително.

- Депозит за участие в конкурса в размер на 100,00 лв. с вкл. ДДС се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър”, IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, гр.София, клон „Денкоглу”, № 28 или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 05.11.2018 г. от 11:00 часа в Ритуалната зала на Столична община - район „Нови Искър”, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123.

Обявата е публикувана на сайта на СО: www.sofia.bg, на сайта на Столична община – район „Нови Искър”: www.novi-iskar.bg, на таблото за съобщения в административната сграда на Столична община - район „Нови Искър” и кметство Локорско.

 

За информация: СО - район „Нови Искър”, отдел „УОСЖФРКТД” - тел: 029917333.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА