Обществено обсъждане на преработен проект за подробен устройствен план и изменение на действащ подробен устройствен план за кв.Кумарица, гр.Нови Искър

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

от 27.11.2018г.

 

              Отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“ при Район „Нови Искър“ - Столична община, съобщава, че със Заповед № РНИ18-РД09-339 от 27.11.2018год. на Кмета на Район „Нови Искър“ е определена  дата за провеждане на обществено обсъждане на преработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 00357.5359.2260 по КККР за землището на гр.Нови Искър за образуване на нов УПИ І-2260 за инженерна инфраструктура, КПС, трафопост и озеленяване от нов кв. 182; изменение на плана за  регулация за квартали с № 180 и 181 и улици с осови точки 914-918-1449-919-920-921-593-594-595-596; 919-922-923-594-922-926-925-924-923; 1198-1192-1191-596, гр.Нови Искър, кв.Кумарица.

           Общественото обсъждане ще се проведе на 07.12.2018год. от 17,30 часа в заседателната зала на Район „Нови Искър“  с административен адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 123.

В срок до 17,00 часа на 17.12.2018год. могат да се подават писмени становища по проекта, които да са адресирани до Кмета на район „Нови Искър”. Становищата  се подават в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани в Район „Нови Искър“ - СО, гр. Нови Искър, ул.”Искърско дефиле” № 123.

Проектът за ПУП – ПРЗ и ИПР, предмет на общественото обсъждане са изложени в сградата на Отдел „УТККС“ / техническа служба /, стая № 2 при Район „Нови Искър” за допълнителна информация.

За приключване на общественото обсъждане на 21.12.2018год. от 17,30 часа  в заседателната зала на район „Нови Искър“  с административен адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 123 ще се проведе заключителна дискусия

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РАЙОН  „ НОВИ ИСКЪР “

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА