Обявление за Преработен проект за подробен устройствен план и изменение на действащ подробен устройствен план за гр.Нови Искър, кв. Кумарица

 

Изх.№ РНИ18-ТК00-204 / 26.11.2018год.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

              Отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“ при Район „Нови Искър“ - Столична община, съобщава, че е преработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 00357.5359.2260 по КККР за землището на гр.Нови Искър за образуване на нов УПИ І-2260 за инженерна инфраструктура, КПС, трафопост и озеленяване от нов кв. 182; изменение на плана за  регулация за квартали с № 180 и 181 и улици с осови точки 914-918-1449-919-920-921-593-594-595-596; 919-922-923-594-922-926-925-924-923; 1198-1192-1191-596, гр.Нови Искър, кв.Кумарица.

           Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ с публикуване на съобщение в Държавен вестник, обнародвано в брой 97 от 23.11.2018год.

           Заинтересованите страни могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в едномесечен срок от съобщаването му / обнародването му в Държавен вестник / чрез Район „Нови Искър“ – СО, ул. „Искърско дефиле“ № 123.

           Проектът за ПУП-ПРЗ и ИПР се намира в Отдел „УТККС“ при Район „Нови Искър“, стая № 2.

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РАЙОН  „ НОВИ ИСКЪР “

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА